Rüya Tabirleri A - Ağrı Radikal - Ağrı Radikal
12° Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
  • EURO 4.82
  • DOLAR 3.93

Rüya Tabirleri A

ABCÇDEFGHIİKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

 

 

                                                            A

* ALLAH AZZE VE CELLE: Allah Teâlâ mağfiretinin pâk suyu ile hatalarımızı
temizlesin. O dilemedikçe bir şey olmaz. Gönül aynasına onun kerem güneşi
vurmadıkça da devlet ele geçmez. O, öyle bir kudrete ve azamete sahiptir ki, onun
kudret ve azameti karşısında akıllar hayretinden yerlere döşenir.
O birdir ve tektir. O’nun eşi, benzeri ve misli olma ihtimali yoktur. O’nu azamet ve
celâliyle keyfiyetsiz, benzersiz ve misilsiz olarak görmek, hayra delâlet eder. Böyle bir
rüyaya mazhar olan kimse dünyada müjdelenir. O kişinin ahireti de selâmet ve saadettir.
Mezhep imamlarımızdan Ahmed bin Hanbel (rh.a.) Rabbini rüyada görmüş ve
Rabbine sual etmiş:
– Ey Rabbim! Has kullarını sana yakın kılan şeylerin en ha yırlısı nedir?
Ona Rabbinden şu ferman erişmiş:
– Ey Ahmed! Benim kelâmımı okumalarıdır.
– Anlayarak mı, yoksa anlamayarak mı?
– Anlayarak ve anlamayarak.
Bu hadise gösteriyor ki, büyükler ve velîler Rablerini bizim kavrayamayacağımız bir
keyfiyetle rüyada görebiliyorlar. Zaten rüya istemekle görülmez, insana gösterilir.
Rivayet edilir ki: Resûl-i Ekrem (s.a.v.) sahabilerine hitaben şöyle buyurmuşlardır:
– Sizin biriniz rüyasında gördüğü şeylerin en hayırlısı o kimsenin, Allah’ını,
Peygamberini ya da Müslüman ana ve babasını görmesidir.
Sahabiler:
– Ey Allah’ın Resulü, dediler. Bir kimse rüyasında Rabbini görür mü?
Buyurdular ki:
– Sultanı görür, Sultan da Allah Teâlâ’dır!
***
Bir kimse rüyada, Allah Teâlâ’nın kendisini mağfiret edeceğini ve Cennetine

koyacağını görse, bu rüya o kişinin Allah’ın murakabesi altında olduğuna ve Rabbi’nin
makamından korktuğuna delâlet eder.
Allahu Teâlâ ile arasında bir perde olduğunu görmek, büyük günah ile tâbir olunur.
Bir kimsenin rüyada Allah’ın arşını görmesi, kendisi için hayra delâlet eder. Ve yine
Rabbi ile konuştuğunu görmesi,çok çok Kur’ân okumaya delâlet eder. Çünkü Kur’ân-ı
Kerim Allah’ın kelâmıdır.
* KERAMET: Bir kimse rüyada başını Allahu Teâlâ’nın meshettiğini görse, bu rüya
keramete delâlet eder. Ve Rabbi o kulu kendisine yaklaştırır.
Bir kimse, Allahu Teâlâ’nın bir beldeye, bir mekâna veya yüksek bir yere indiğini
görse, bu rüya o beldenin Allah’ın adaleti ile dolacağına delâlet eder. Artık o beldede
hayır ve bereket çok olur.
Ayakta Allah huzurunda durduğunu ve Cenâb-ı Hakk’ın kendisine nazar ettiğini
görmek izzet ve ikbâle delâlet eder.
Rüyada bir kimse Rabbi’nin “Bana gel!” hitabını duysa, bu ecelin yaklaştığına delâlet
eder.
Allahu Teâlâ’nın kendisini nezdi ilâhîsine alıp ikram ettiğini görmek, ahirette ilâhî
rahmete ereceğine delâlet eder.
Yüce Allah’ın kendisine vaaz ettiğini görmek, Allah rızasına uygun bir işle tâbir
olunur. Allahu Teâlâ’nın kendisini hayır ile müjdelediğini görmek, çok çok sevap ve
hayra delâlet eder.
Bir kimse yüce Allah’ı bir mekânda namaz kılar görse, bu rüya, o yere rahmet ve
mağfiret geleceğine delâlet eder.
Rüyada kendisini Rabbi’nin kabul ettiğini görmek, dualarının kabul edileceğine delâlet
eder.
Rüyada yüce Allah’ın kendisini çağırdığını ve kendisi de ona icabet ettiğini görmek,
Hacc’a gitmeye delâlet eder.
Rüyada Allahu Teâlâ’dan korktuğunu görmek, fakirlikten kurtulup zengin olmaya ve
rızkının genişleyeceğine delâlet eder.
Rüyada Rabbine yalvardığını, münâcât ettiğini görmek, Allah’a yakınlık ve insanlar
tarafından sevilmekle tâbir olunur.
Bir kimse rüyada şeytandan Rabbine sığındığını (yani eûzübesmele) çektiğini görse,
faydalı ilme ve hidayete delâlet eder. Düşmanların şerrinden emin olur. Eğer hasta
ise afiyet bulur.
Yine rüyada Allahu Teâlâ’ya sığınmak, hâin arkadaştan emin olmaya, pislikten
temizlenmeye ve hidayete delâlet eder.
Rüyada Cenâb-ı Hakk’a gittiğini görmek, doğru yolda devam üzere olmaya delâlet
eder.
Yine Hak Teâlâ hazretlerini görmek: Bütün korkulardan, kötü şeylerden,
düşmanlıklardan, katilden, belâ ve kederden emin olmaya delâlet eder.
Allahu Teâlâ’yi rüyada görmek, iman sahiplerine kuvvet ve berekettir.
Ibn-i Şîrîn demiştir ki:
– Rüyada Rabbini gören kimse cennetliktir. Her kim yüce Allah’ı görürse o kişi
insanları Allah yoluna sevketmek ve davet için yaratılmıştır.
Allahu Teâlâ’yı görmek yedi veçhile tâbir olunur:
1. Mağfiret,
2. Rahmet,
3. Şefkat,
4. Keramet,
5. Selâmet,
6. Tevbe
7. Tevfik…
Devlet reislerinin Cenâb-ı Hakk’ı görmesi, izzet ve ikbâle delâlet eder.. Gazilerin
görmesi, şehadet mertebesi ile tâbir olunur. Hapishanede olan birinin görmesi,
zindandan kurtulacağına delâlet eder.
Fakir bir adamın Rabbi’ni rüyada görmesi, zengin olacağına delâlet eder.
* ALLAH YOLUNDA NÖBET: Rüyada, Allah yolunda nöbet tuttuğunu görmek, taat
ve ibâdete devama ve Allah’ın emirlerini yerine getirmeye, Resûl-i Ekrem’in sünnetine
uymaya ve Hak’tan korkmaya delâlet eder.
Bir kimse rüyada cihada çıktığını veya nöbet beklediğini görse, o kişinin hayır üzere
olduğuna delâlet eder..
Rüyada Allah’tan korktuğunu görmek, fakirlikten kurtulup zengin olmaya ve rızkının
genişliğine delâlet eder.
Allahu Teâlâ’nın kendisini tehdit ettiğini görmek, günah ile tâbir olunur. O kimse
hemen kendisine gelmeli ve tevbe etmelidir.
* ABA GÖRMEK: Rüyada aba görmek, yolculuğa delâlet eder. Üzerine bir aba
giymiş olduğunu görmek, rızka, ferah kazanca ve saadete delâlet eder. Yine bir aba
giymiş olduğunu görmek, hiç beklenmeyen bir yerden gelecek menfaat ile tâbir
olunur.
* ABANOZ AĞACI: Rüyada Abanoz ağacı görmek, kuvvet ve dirayete delâlet eder.
Diğer bir tâbire göre de uzak bir yere seyahete delâlet eder…
* ABDEST ALMAK: Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir.
Temizlik de imandandır. Rüyada abdest aldığını görmek, hayra, sevince, zor
müşküllerin halline delâlet eder.
Bu rüyayı gören kişi hasta ise şifa bulur, günahkâr ise tevbe eder, iyilik tarafı artar,
her türlü saadete nail olur.
Abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selâmetin ve huzurun anahtarıdır.

İmam Nablusî buyuruyor ki:
– Rüyada abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete,
nimet üzerine nimete delâlet eder.
Yine rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını veya gusül yaptığını gören kimse,
zayi ettiği şeyini bulur. Namaz kıldığını görse, keder ve üzüntüden halâs olur ve
gamdan kurtulur…
Sudan gayri bir şey ile abdest aldığını görmek, dindarlığa alâmettir. Namaz için
abdest aldığını görmek, maneviyat ve kudsiyete delâlet eder.
Rüyada süt veya bal ile abdest aldığını görmek, din hususunda selâmete delâlet
eder.
Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata,
berekete, hastalıktan şifaya, korkudan emana delâlet eder…
Nablusî demiştir ki:
“- Rüyada tastamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzelliğe, Allahu Teâlâ
tarafından nail olunacak himayeye delâlet eder.”
Rüyada tüccar birinin abdestsiz namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal
kazanacağına delâlet eder.
Yatağında abdest aldığını ve fakat ayağa kalkamadığını ve şiddetli bir derdin
pençesinde kıvrandığını görmek, zevcesinden veya dostundan ayrılacağına delâlet
eder…
Rüyada bir arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görmek, arkadaşına varis
olacağına ve onun eşyasına mâlik bulunacağına delâlet eder. Tanıdığı bir kişinin
kendisinin başı ucunda abdest aldığını görmek ise, gam ve kedere düşmekle tâbir
olunur…
* ABİDE: Rüyada abide görmek şark cihetine sefere işarettir.
* ABDEST BOZMAK: Beladan, sıkıntıdan, kederden kurtulmaya delâlet eder.
Rüyada küçük abdest yaptığını görmek, üzüntülerin gideceğine alâmettir. Zengin ise
malının zekâtını verir.
Bir kimse rüyada kendisinden kuru bir şey çıkmakla abdesti-nin bozulduğunu görse,
sıhhat ve afiyeti için malını harcayacağına delâlet eder..
Kişinin rüyada abdest yaptığı yeri bilmemesi, malını boş yere harcamakla tâbir
olunur. Yine bir yere abdest edip üzerini toprakla örttüğünü görmek, bir malı bir yere
gizlemeğe delâlet eder.
* ABDESTHANE: Abdesthanenin görülmesi, hazineye ve içerisine mal konulan eve
ve zenginliğe delâlet eder.
Rüyada küçük abdest yaptığını görmek, keder ve üzüntülerin gideceğine alâmettir.
Bu kimse nisaba mâlik ise malının zekâtını vermek kendisine nasip olur.

* ABLUKA: Rüyada abluka, yâni muhasara görmek, korkulu bir haber ile tâbir olunur.
Kendi oturduğu meskenin düşmanlar tarafından muhasara edildiğini görmek, hiç
beklenmeyen bir yerden yârdım ve para elde edeceğine delâlet eder..
* ÂB-I HAYAT: Ebedî dirilik suyunu içtiğini görmek, hasta ise şifâ bulmaya, değilse,
hayatı müddetinçe ağır bir hastalığa uğramayacağına delâlet eder..
* ABRAŞ: Rüyada abraş görmek, hoşa gitmeyen bir şeyle karşılaşmaya delâlet eder.
Kendi yüzünün Abraş olduğunu görmek, zevcesi ile arasında münakaşaya delâlet
eder… Dost ve ahbaplarından birinin Abraş olduğunu görmek ise, o kişi ile dostluğun
bozulacağına işarettir..
* ACEM: Rüyada tanımadığı, yani yabancı bir adamı görmek, yeni bir arkadaşa
delâlet eder. Bazı kere de Acem görmek, ticaretle tâbir olunur. Yine rüyasında
yabancı bir adamla konuştuğunu görmek, ticaret hayatına atılmaya delâlet eder..
* ACEMİCE: Rüyada acemice işler yaptığını görmek ve bir meseleyi bozmak, hayatta
muvaffak olmamakla tâbir olunur.
* ACENTA: Bir acentadan bilet aldığını gören kimse, sevdiği birine acı çektirir. Veya
bir dostunu kaybeder..
* ACELECİLİK: Acele işler şeytandandır. Rüyada acelecilik ettiğini görmek iyiye
işaret değildir. Acele ile iş yaptığını görmek de, pişmanlığa delâlettir.
Bazıları demişlerdir ki:
– Dine ait bir şeyde acele ettiğini görmek iyidir. Dünyaya ait
bir işte acele etmek ise bunun zıddıdır. Meselâ ere müstehak olan
bir kızı evlendirmek, bu hususta acele etmek evlâdır.
Kirmani demiştir ki:
– Rüyasında acele etmeyip itidal üzere hareket eylediğini gören, selâmetle
maksadına nail olur..
İbn-i Sîrîn hazretleri de: Acele, rüyada nedamete işarettir, buyurmuştur..
* ACI BAKLA: Rüyada acı baklanın tazesini görmek, yorgunluk ve meşakkata delâlet
eder. Bazı kere de amelsiz ve neticesiz ilim ile tâbir olunur.
* ACIKMAK: Rüyada aç olduğunu gören kişi günahkârdır. Derhal kendisine gelip
günahlarına tevbe etmeli ve nedamet duy malıdır.
Âlim bir adamın rüyada acıktığını görmesi, kötü amele işarettir.
Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki:
– Açlık rüyası dört şekilde tâbir olunur:
a) Hayır,
b) Hırs,
d) Günah,

c) Tama’, yani uzun emel.
Devlet reisinin ve ileri gelen adamların rüyada acıkmaları, o milletin zelil ve perişan
olmalarına alâmettir. Ve o kişilerin milletin malına göz dikmelerine delâlet eder..
Rüyada karnının aç olduğunu ve yiyecek bir şey bulamadığını gören kimse, hırs ve
uzun emelden istifade edemez ve ömrünce hayıra eremez.
İlim ve irfan sahibi birinin rüyada acıkmış olduğunu görmesi, derecesinin düştüğüne
işarettir..
Yine rüyada açlık, zühd ve takva ehli için oruca delâlet eder. Bazan da takvaya, zikir
ve şükre nailiyete işarettir.
Mağribî demiştir ki:
– Rüyada aç olduğunu görüp karnını iyi bir yemekle doyuran kimse, tevbede sebat
eder..
Rüyada uzun uzadıya acıktığını görmek, fakirlikten sonra nimete nailiyete işarettir.
Bazı kere de açlık, kıtlığa, tecavüz etmeğe ve fakirliğe delâlet eder.
* ACIMAK: Rüyada yetime ve fakire karşı acıdığını görmek mağfirete, kendisinin
acıdığını görmek, gufrana, ilâhî rahmetin üzerine nail olduğunu görmek, nimete ve
rızkın artmasına delâlet eder..
Kendisini Rahîm, çok merhametli ve sevinçli halde görmek, Kur’ân-ı Kerim’i hıfza
delâlet eder.
* ACVE (Medine’de yetişen bir hurma cinsi): Rüyada bu hurmayı görmek, temiz, pâk,
helâl ve sayısız mala delâlet eder. Yine bu hurmanın kurusunu görmek, hastalıktan
şifaya işarettir.
* ACI ŞEYLER: Rüyada acı şeyler yediğini görmek, keder ve kötürümlükle tâbir
olunur.
Rüyada acı biber yediğini görmek, biberler taze ve yeşil ise, sıhhat ve afiyete,
dövülmüş halde kara veya kırmızı biber ise, fena bir haber almaya delâlet eder.
* ACUZE (Yaşlı kadın): Rüyada çirkin ve yaşlı bir kadın görmek, uzun ömre delâlet
eder. Bazı kere de dünyalığa işarettir.
* AÇ BİR ADAM: Rüyada yardıma muhtaç aç bir adam görmek, ona yardım etmeye,
açın elinden yiyeceğini aldığını görmek, yardım şöyle dursun, onun aleyhinde
bulunmaya delâlet eder.
* AÇGÖZLÜ: Rüyada birini veya kendini aç gözlülük halinde görmek, hafif bir
hastalığa işarettir.
* AÇIKGÖZ: Rüyada açıkgöz birini görmek, sabırsızlığa işarettir. Bazı kere de hırs ve
tama’ ile tâbir olunur..
* AÇILIŞ: Rüyada herhangi bir yerin açılışını görmek veya orada bulunmak, ferah ve
iyi günlere delâlet eder…
* AÇMAK: Bir kimsenin rüyada bir kilit veya kapı açtığını görmesi, rızkın kolay
kazanılacağına işarettir.
* AD (İsim): Kişinin rüyada isminin değiştiğini görmesi, hayra, saadet ve selâmete
işarettir.
Güzel bir isimle kendisine hitap edildiğini görmek, izzet ve şerefe delâlet eder.
Kör, topal, aksak ve sevimsiz bir isimle hitap edildiğini görmek, çirkin bir nam ile
anılmaya delâlet eder..
* ADA: Rüyada ada görmek, ele girecek para ile tâbir olunur.
Adaya çıkmak, adadan bir şey almak, mirasa konmaya işarettir. Kendisi tarafından
adaya bir şey götürmek ise, veraset ilâmı almaya delâlet eder.
Rüyada bir adadan ayrıldığını görmek, malın zarara uğrayacağına işarettir.
* ADAK: Kişinin rüyada bir şey adadığını görmesi, hayırlı bir işe önder olacağına
işarettir. Nezrettiğini yerine getirdiğini görmek, yeni bir iş tutmaya; adak satın almak
da, muradına ermeye delâlet eder.
* ADALE: Rüyada adale görmek, vücut bakımından zayıflığa işarettir ve sıhhatin
bozulacağına delâlet eder.
* ADA SOĞANI: Ada soğanı görmek, günah ve kötülükle yâd edilen bir kimseye
delâlet eder. Elinde ada soğanı olduğunu görmek, kötülüklere meyletmekle tâbir
olunur.
* ADA TAVŞANI: Rüyada ada tavşanı görmek, bahtın açıklığına işarettir.. Görülen
tavşan beyaz ise, evlenmek ile tâbir olunur.
* ADAM: Rüyada herhangi bir adamı görmek, yeni bir arkadaş edinmeye işarettir.
* ADAVET (Düşmanlık): Rüyada düşmanlık hâli görmek, dostluğa, arkadaşlığa
işarettir. Bazı kere de tam tersi, kine, zulme, eziyete delâlet eder.
* ADAY: Kişinin kendisini rüyada herhangi bir iş için aday mevkiinde görmesi, eğer
hakikaten böyle bir işde aday ise, kazanacağına delâlet eder. Eğer aday değilse,
hayatta muvaffakiyete işarettir..
* ÂDEM (a.s.): İlk insan ve ilk peygamber Hazret-i Adem’i kendi suretinde görmek,
ilme ve fazilete delâlet eder.
Rüyada Hazret-i Adem’e arkadaş olduğunu görmek, yüksek makamlara işarettir. Bu
rüyayı gören zat eğer âlimse, bütün insanlar onun ilminden faydalanır.
Yine Hazret-i Adem’i görmek, hacca gitmeye, dost ve ahbaplarıyla bir araya gelmeye,
bazân da neslinin çoğalmasına delâlet eder.
Nablûsî demiştir ki:
– Rüyada Adem (a.s.)’i kestiğini görmek, sultana hiyanet, ana babaya ve öğretmene

asi olmakla tâbir olunur.
Bazı tâbirciler de şöyle demişlerdir: Rüyada Hazret-i Adem’i gören düşmanlarının
sözüne aldanarak mağdur olur. Bir müddet sonra tekrar rahata kavuşur.
Rüyada Hazret-i Adem’in rengini kaçık olarak görmek, bir yerden bir yere hicret ile
tâbir olunur.
Kendisinin Adem olduğunu veya Adem’e arkadaşlık ettiğini görmek, eğer ehilse melik
olur.. Bazı kere de Hazret-i Adem’i görmek, rüya tâbircisi olmaya delâlet eder.
Yine Hazret-i Adem’i görmek, kalın elbiseye ve ağlamaya, uzak bir yere yolculuğa
delâlet eder. Çünkü Adem Nebi, Cennetten çıkarılıp dünyaya gönderilmişti ve o
zaman çok ağlamıştı..
Hazret-i Adem’i çok iyi bir halde görmek, büyük hayra ve çok nimete işarettir..
Yine Hazret-i Adem’i görmek, günaha, günahtan sonra tevbeye delâlet eder. Çünkü
ilk hata işleyen Adem’di ve ilk tevbe eden de yine Adem’dir..
* ADI BATMAK (İsmi silinmek): Rüyada adının gittiğini, isminin silindiğini görmek,
itibar ve rağbete delâlet eder. Bazı kere de rızkın kesilmesine ve ecele işarettir.
* ADIM: Rüyada bir yeri adımladığını görmek, iş hayatında mühim meselelerle
karşılaşmaya delâlet eder..
* ADİ İSKEMLE: Rüyada üzerine oturulan âdi iskemle görmek, kadına işarettir. Eğer
iskemlenin üzeri güzel bir şeyle örtülü ise, hayırlı ve uğurlu kadına delâlet eder..
İskemle üstünde iskemle görmek, yüksek mevkilere delâlet eder..
* ADLİYE: Rüyada adliye görmek hayıra yorumlanmaz. Kendini adliye binasında
görmek, bazı işlerin halli için bir ihtardır.
* ADRES: Rüyada birinden adres aldığını veya birine adres verdiğini görmek, dost ve
ahbapları ziyaret hususunda ihmale delâlet eder..
* AFET: Rüyada tabiî âfetlere maruz kaldığını görmek, dinî vecibeleri terke ve
günaha düşmeye delâlet eder. Bu rüya kişiye bir ihtar da olabilir. Bundan sonra
kendisine dikkat etmesi gerekir..
* AFYON YUTMAK: Rüyada afyon yuttuğunu görmek, unutkanlığa delâlettir ve
insanın başına büyük işler geleceğinin habercisidir.
* AĞA: Kerîm, cömert bir ağa görmek, büyük bir zat ile karşılaşmaya delâlet eder.
* AĞIL: Rüyada koyunlara mahsus ağıl görmek, memur ise, terfi etmeye işaret, evli
kadın ise, efendisi ile arasının çok iyi olacağına; rüyayı gören bakire kız ise,
kendisine yakında hayırlı bir kısmet çıkacağına delâlet eder.
* AĞIZLIK: Kişinin rüyada sigara ağızlığı görmesi, mücadeleye, onunla tütün içmesi,
muzaffer olmaya delâlet eder.
* AFFEDİLMEK: Bir kimse rüyada affedildiğini görse, bu felah ve saadete işarettir.
Yine affa uğramak, Cenâb-ı Hakk’ın mağfiretini, rızasını kazanacak bir amele delâlet
eder.
* AFFETMEK: Rüyada kendisine karşı kusurlu birinin yaptığı hatayı affettiğini
görmek, yüce Allah’ın mağfiretine nail olacak bir amele delâlet eder.
Rüyada kendi kusurunun affedildiğini görmek, uzun ömre, şan ve şöhrete ve
himayeye mazhar olmaya işarettir.
Rüyada Allahu Teâlâ ve O’nun Resulü tarafından bağışlandığını görmek, güzel bir
akibete delâlet eder. Yine bu rüya, o kişinin tevbe ederek hidayete erişeceğine
işarettir.
Rüyada üzerine had vurulması veya kısas yapılması gereken birini affettiğini görmek,
günahlarının Allahu Teâlâ tarafından bağışlanacağına delâlet eder.
Suçluyu cezalandırmaya gücü yettiği halde ve buna da hakkı varken, onu affettiğini
görmek, günahlarının Allahu Teâlâ tarafından bağışlanacağına delâlet eder.
Suçluyu cezalandırmaya gücü yettiği halde ve buna da hakkı varken, onu affettiğini
görmek, rüya sahibinin Cenâb-ı Hak’tan korktuğuna ve haşyet üzere bulunduğuna
delâlet eder.
Cezaya müstehak olan günahkâr bir kişinin rüyada Rabbi Teâlâ tarafından isyan ve
hatalarının bağışlandığını görmesi: “(Habîbim), O küfredenlere söyle ki: Eğer
düşmanlıktan vazgeçerlerse, geçmişteki günahları bağışlanır.” (Enfal, 38)
mealindeki âyet gereğince, o zatın doğru birisi olduğuna delâlet eder.
* AFSUN (Dua): Bir kimsenin rüyada Kur’ân’dan bazı âyetlerle hasta üzerine
okuduğunu görmesi, şiddetli ağrıdan ve hastalıklardan kurtulmaya, üzüntü ve
kederden halâs olmaya delâlet eder.
Sünnetin ve Kur’ân-ı Kerim’in haricinde bir şey okumak ise, yalancılığa ve riyaya
işarettir.
Bu rüyayı gören âlim biri ise halktan öğüt ve nasihati gizlemekle tâbir olunur.
Rüyada üzerine Kur’ân âyeti okunmuş bir suyu içtiğini veya bir kadeh içindeki
okunmuş suyu başkasına içirdiğini görmek, uzun ömürlü olmaya delâlet eder.
Yine bir kimse afsun ettiğini veya kendisine afsun ettirdiğini görse, bu rüya bâtıl
şeylere işarettir. Yapılan şey “Besmele”, yahut Kur’ân-ı Kerim’den herhangi bir âyet
ile başlıyorsa iyiye alâmettir..
* AFSUNCU: Rüyada afsun (dua) okuyan birini görmek, eğer o okuduğu afsunda
Cenâb-ı Hakk’ı zikrederse, insanlar arasını bulan, üzüntü ve kederden halkı teselli
eden, kalblerdeki kini gideren kimseye delâlet eder.
* AĞAÇ: Dünyada insanlar türlü türlü olduğu gibi, ağaçlar da çeşit çeşittir. Kimi gül
ağacı, kimi diken. Kimi meyve, kimi bir başka şeydir. Ağacın cinsine göre rüyalar da
değişik mânâları taşırlar..

Meyve değil de yalnız kokusu olan ağacı rüyada görmek, iyilik sahiplerine, amelsiz
ilme, hiçbir şey yapmaksızın çok söz etmeye delâlet eder.
Portakal, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvesi yenen hem de koklanan ağaçları
görmek, iç ve dış iyiliğine, ilim ve irfana, güzel amele işarettir.
Ağaçlar, kadınlara ve ahlâkı değişik çeşitli erkeklere de delâlet eder. Rüyada
tanınmayan bir ağaç görmek, endişe, şiddet ve bağırmaya işarettir.
Rüyada üzerlerinde meyveleri olan ağaçları görmek, eline mal geçmeğe, ağaçların
yapraklarından koparıp toplamak, yine mal ve servete delâlet eder.
Kendi oturduğu halde hiçbir zahmete girmeden ağaçlardan meyve ve yaprak
topladığını görmek, bol ve geniş rızka delâlet eder.
Rüyasında uzun ve görkemli bir ağacın üstüne çıktığını gören kişi büyük bir zata
intisab eder, onun ilim ve irfan nurundan faydalanır. Bekâr ise evleneceğine işarettir.
İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:
– Ağacın dalları kardeşlere, evlâda ve akrabaya işarettir. Bir ağacın dallarının
yeşillenip çoğaldığını görmek, akraba ve dostun çoğalacağına alâmettir..
Rüyada bir yere ağaç diktiğini görmek, şerefe, yüksek mertebelere ve büyük kişilerle
dostluğa delâlet eder.
Ağacın yaprak yaprak açıldığını görmek, uzun ve bereketli ömre, rızkın devamına,
zenginliğe ve dinde sebat etmeye delâlet eder.
Rüyada yapraklarını döken ağaçları görmek ise, tam bunun zıddı.
Ağaçların üzerinde yattığını görmek, çok çocuk ile tâbir olunur. Yine ağaç üzerinde
bulunduğunu görmek, çekindiği ve korktuğu şeyden kurtulmaya delâlet eder.
Sayıları bilinen ağaçları görmek, helâlinden rızık isteyen adamlara işarettir.
Bazı kimselerle bir ağaç altında oturduğunu görmek, rüya sahibinin temiz itikadına,
kitap ve sünnete ittibadan dolayı yüce Allah’ın ondan razı olmasına delâlet eder. Bu
rüyayı kâfir görse, hidayete erer, müslüman olur. Asi bir adamın böyle bir rüya
görmesi, tevbeye işarettir..
Cenâb-ı Hakk’ı zikreden kimselerle beraber ağaç altında olduğunu görmek, kıyamet
günü gölgeleneceği Tuba ağacına delâlet eder..
Dağda, yamaçta, dere kenarında görülen ağaçlar, güzel amellere, umulmadık yerden
gelecek rızka delâlet eder. Ağaç görmek birçok veçhile tâbir olunur:
a) Dükkanlara,
b) Berekete,
c) Hizmetçilere,
d) Bol ve geniş rızka..
Bazı kere de ağaç görmek, dinde ihlâsa ve salâha delâlet eder.
Rüyada ağaçları kurumuş görmek, ümid edilen şeyde zarara, neşvu-nemâ halinde
görmek, sevinç zevk ve safaya delâlet eder.
Hurma Ağacı: Rüyada hurma ağaçlarının meyvesine yetiştiğini görmek, birtakım
adamlardan mal isabet edeceğine delâlet eder..
Ceviz: Ceviz ağacının meyvesini görmek, meşakkat ve zahmetle elde edilecek mala
işarettir.
Rüyada üzüm ağacının dalını kestiğini görmek, şeref ve izzete ermeye alâmettir.
Sedir ağacı görmek, din ve dünyalık sahibi zengin bir adama delâlet eder.
Yine sedir ağacı görmek, şerefli, soylu, cömert ve faziletli bir adama işarettir.
Rüyada, Kur’ân-ı Kerim’de övülen zeytin ağacını diken olarak görmek, kötülüklerden
men edilmeğe delâlet eder.
Hurma: Rüyada hurma ağacı görmek, âlim bir kişiye veya bir çocuğa alamettir. O
ağacı kestiğini görmek ise, çocuğun ölümüne delâlet eder.
Rüyada birçok hurma ağaçlarına mâlik olduğunu görmek, o hurma ağaçlarının
adedince insanlara hâkim ve âmir olmakla tâbir olunur. Bu rüyayı gören tüccar veya
esnaf ise ticaret ve kazancı kat kat artar. Kuru hurma ağacı görmek, münafık adama
işarettir.
Rüyada bir hurma çekirdeğinin hurma ağacı hâline geldiğini görmek, çocuğun faziletli
ve bilgili olmasına işarettir.
Bazı kere de hurma ağacı uzun ömre, nimete, evlâda ve safaya delâlet eder.
Yine Hurma ağacı şu veçhile de tâbir olunur:
a) Hayırlı bir zevce,
b) Ev ve yer,
c) Geniş mülk,
d) Mal ve evlat,
e) Âlim..
* ELMA AĞACI: Rüyada elma ağacı görmek, hayra delâlet eder. Himmetli kişilere
göre de nisbetli olarak kabul edilir.
Şeftali: Şeftali ağacı, zengin, mert, yiğit ve çok mal biriktiren adama delâlet eder.
Üzüm: Üzüm ağacı görmek, şen, tatlı, hoş, izzetli ve saltanat sahibi birine işarettir.
Muz ağacı görmek, din ve dünyalık sahibi adama delâlet eder.
Zeytin ağacı aldığını görmek de hayrın ta kendisidir. Çünkü zeytin mübarek bir
ağaçtır. Böyle bir rüya gören, hayra, berekete, menfaate, çok nimete erişir.
Yine rüyada zeytin ağacının üstüne çıktığını görmek, nimete sahip olmakla tâbir
edilir.

Zeytin ağacına su verdiğini görmek, işinde başarı kazanacağına işarettir.
Mersin Ağacı: Hasta bir adamın rüyada mersin ağacı görmesi, hastalıktan halâs
olacağına delâlet eder. Bazı kere de mersin ağacı, tahsilini arzu ettiği şeyden ümid
kesilmesi ile tâbir olunur. Bazı tâbirciler de “Ahdini yerine getiren kimseye delâlet
eder” demişlerdir.
Rüyasında başına mersin ağacında tac giydiğini görmek, uzun ömür ile tâbir edilir. Bu
rüyayı kadın görürse o da uzun ömürlü olur. Mersin ağacının koklanması da böyledir.
Rüyada mersin ağacı görmek, daimi dostluğa ve imarete, velayete, devamlı sevinç ve
huzura delâlet ettiği gibi çok mal ile de tâbir olunur..
Limon ve Portakal: Rüyada limon ve portakal ağacı görmek, güzel ve cemal sahibi
birine işarettir.
Ağaç Çanak: Rüyada ağaç çanak görmek de hayır ve berekettir. Böyle bir rüya
gören kimse, elinden hayır gelen bir hizmetçiye mâlik olur.
* AĞAÇ ÇİÇEĞİ: İnsanlar türlü türlü olduğu gibi, ağaç çiçekleri de çeşit çeşittir.
Rüyada gül görmek şeref sahibi bir adama delâlet eder. Yasemin görmek, hasedçi ve
kötü huylu bir kadın ile tâbir olunur..
Söğüt ağacının çiçeğini görmek, sert mizaçlı, kibirli, azametli bir adama delâlet eder.
Söğüt ağacının kendisini görmek, faidesiz ve işe yaramayan bir kimseye işarettir.
Ağaç çileği görmek, iyi ikbâle ve hastalıklardan şifaya işarettir.
* DAĞ ARMUDU: Dağ armudu görmek, âdi ve şerefsiz kimseye işarettir. Bu ağacın
üzerinde olduğunu görmek, inat, âdi ve yabancı bir adamla münasebet kurmak ile
tâbir olunur.
* ABANOZ: Rüyada Abanoz ağacı görmek, sevinçli, zengin bir kadına delâlet eder.
Veya kalbi katı bir erkeğe işarettir.
* AĞAÇ KAVUNU: Rüyada ağaç kavunu görmek, şerefli, soylu ve evlât sahibi bir
kadın ile tâbir edilir. Bazı kere de mühim ve Kur’ân tilâvet eden kimseye, ilme ve
amele ve güzel medhe, ülfet ve muhabbete delâlet eder.
Yine bazı tâbirciler, ağaç kavununun, çocuğa, çoğu da güzel olan şeylere işaret
olduğunu söylemişlerdir.
Rüyada yeşil ağaç kavunu görmek, senin bereket ve bolluğuna ve rüyayı görenin
bedeninin kuvvetli olmasına delâlet eder.
Bazı tâbircilere göre de, ağaç kavunu, zengin şerefli ve Arab olmayan kadınlara
delâlet eder denilmiştir.
Rüyada ağaç kavununu iki parça olarak topladığını görmek, hastalıklı çocuk ile tâbir
olunur.
Bekâr bir kadın, rüyasında bu ağaçtan başında bir tacın olduğunu görse, dindar ve

tanınmış bir adam ile evleneceğine işarettir.
Bir erkek, rüyasında bir kadının kendisine ağaç kavununu verdiğini görse, erkek
evlâdının olacağına delâlet eder.
Yine bir kimse başkasına ağaç kavununu attığını görse, onunla arasında yakınlık ve
hısımlık olma arzusuna delâlet eder. Bir ağaç kavunu görmek, bazı kere de devlettir,
eğer onu yediğini görürse, toplu mala işarettir.
* AĞAÇ KABUĞU: Rüyada ağaç kabuğu görmek, iyilik sahibi, soylu ve asil bir
kimseye delâlet eder. Ağaç kabuğu soyan kimseyi görmek, ebe kadına alâmettir. Ebe
kadın da kalelerin fethini ve oradaki şeyleri haber veren iyi ve asil birine delâlet eder.
* AĞAÇ SAKIZI: O ağacın cevherinin nisbeti ile tâbir edilir. Yine rüyada ağaç sakızı
görmek, fazilet ve meziyet sahibi birine delâlet eder.
* AĞAÇ TEKNE: Rüyada ağaç tekne görmek, dünyalığa ve
yolculukta elde edilecek mala delâlet eder. Tekne mal, nimet ve rı-
zık bolluğu ile tâbir olunur.
Çanaklar ve taslar, ne türlü olursa olsun, insanın geçimi için tedbir almaya işarettir.
Rüyada çanak veya parmaklarını yaladığını görmek, rızkın tükenmesine ve ecelin
yaklaşmasına delâlet eder.
Tekne, kadın ve hizmetçi ile de tâbir olunur.
* AĞAÇ YAPRAĞI: Bir kimsenin rüyada ağaç yaprağı görmesi, elbiseye işarettir.
Zincir ağacının yaprağını görmek ise, üzüntü ve keder ile tâbir olunur.
Rüyada Kur’ân-ı Kerim’den bir yaprak görmek, temiz rızka delâlet eder.. Böyle bir
rüya gören kimse hiç ummadığı yerden nimete ve rızka nail olur.
* DOĞRU AĞAÇ: Rüyada dosdoğru bir ağaç görmek, o yerin imar edileceğine
delâlet eder.
* UD AĞACI: Rüyada görülen ud ağacı, evlâda medh ve senaya işarettir.
Orman halinde ağaçlar görmek, parlak ve huzurlu günlere, yapraklı ağaçlar da
saadete, safaya, gönül neşesine dalalet eder.
Rüyada kırılmış ve kesilmiş bir ağaç görmek, elem ve kedere alâmettir.
* AĞAÇ YONUCUSU: Ağaç yonan veya oyan birini görmek, bir takım münafık
adamlarla muamele eden ve onlardan hile ile mal alan adama delâlet eder.
* AĞIZ: Rüyada ağız görmek, işin başlangıcı ve sonu olarak tâbir edilmiştir. Yine
rüyada ağız görmek, umurun anahtarı ve fatihası, rızkın mecrası, kuvvetin mahalli
olarak tâbir olunur.
Rüyada ağızdan çıkan şey, o kişinin hayır ve şerden söylediği sözü, ağıza giren şey
de, o kişinin rızkıdır.

Nablûsî demiştir ki:
– Bir kimse rüyada ağzının yok olduğunu görse, bu onun ölümüne delâlet eder.
İbn-i Sîrîn demiştir ki:
– Rüyada ağzının üzerinde bir bağ olup kapalı halde görmek, beş şekilde tâbir olunur:
a) Ölüm,
b) Şiddetli hastalık,
c) Ayaklanma, taşkınlık,
d) Dilsizlik,
e) Sükût.
Rüyada ağzına ilaç cinsinden bir şey koyduğunu görmek, dinde salâha, gıda olan bir
şey koymak yine salâha delâlet eder. Faydasız bir şey koymak ise gam ve kedere
işarettir.
Rüyada ağzını pek büyük olmuş görmek, rızkın ve malın ziyade artacağına alâmettir.
Ağzının küçüldüğünü görmek de bunun zıddı, rızkın ve maişetin darlığına delâlet
eder.
Câfer-i Sâdık hazretleri demiştir ki:
– Rüyada ağız görmek yedi veçhile tâbir olunur.
a) Menzile (küçük merhale),
b) Me’va (yurt, mesken),
c) İlmin hazinesi,
d) Müftah-ı umur,
e) Çarşı,
f) Kapıcı,
g) Vezir..
Rüyada ağzına süt veya şerbet aktığını görmek, zikir ve tesbih ile meşgul olmaya
delâlet eder.
Rüyada ağzının güzel koktuğunu görmek, güzel söz, zikir, tesbih, hamd ve senaya
delâlet eder. Fena koktuğunu görmek de fena söze ve küfre işarettir.
Rüyada ağzının eti çürüyüp koptuğunu görmek, belâ ve musibete, zarar ve ziyana
delâlet eder.
Hasta olan biri, rüyada ağzının büyük ve güzel olduğunu görse, hastalıktan şifa
bulmasına ve selâmete delâlet eder.
Rüyada ağzının yok olduğunu görmek, hanenin harap olmasına, kabın kırılmasına ve
zindanların boş kalacağına alâmettir.
Ibn-i Kesir (rh.a) demiştir ki:
– Rüyada ağız görmek vaaz, zikir ve mecrâ-yı ilimdir. Ağzından berrak su aktığını

görmek, ilim ve fazlından diğer insanların istifade edeceğine dalâlettir.
* AĞIZ KENARI: Rüyada ağız kenarı görmek, kurtuluşa ve kaçmaya işarettir.
* AĞIZ KOKUSU: Rüyada kendi ağzının koktuğunu görmek, kendisini medhedeceğine
işarettir. Kişi kendi nefsini beğenince de insanlar arasında ayıplanır ve
müşkül duruma düşer.
Rüyada başkasının ağzının koktuğunu görmek, çirkin ve kötü söz işitmeye işarettir..
Bazı kere ağız kokusu görmek, cefa ve sıkıntılara da delâlet eder. Her şeyi en iyi
bilen Allahu Teâlâ’dır ve hayır O’nun kudret elindedir.
* AĞLAMAK: Rüyada ağlamak bazı kere sevinç, bazı kere de kedere işarettir.
Rüyada yüksek sesle ve feryad ederek, elini yüzüne vurarak, söz söyleyerek,
yakasını paçasını yırtarak ağladığını görmek, uyanıkken bu şekilde ağlamaya delâlet
eder.
Rüyada Allah korkusundan, Kur’ân-ı Kerim dinlemek veya hatalarını hatırlayarak
ağlamak, ferah ve sevince ve iyi akıbete delâlet eder.
Ve yine ağlamak, yüce Allah’tan korkmaya, rahmetin inmesine, muhtaç olan kimseler
için de yağmura delâlet eder. Çünkü gözyaşı olan yere rahmet iner. Ağlamak
bulunmaz sermayedir.
Ebu Said El-Vâiz demiştir ki:
– Rüyada tanıdığı bir insanın vefat ettiğini ve buna ağladığını görmek, gördüğü gibi
çıkmaya, keder ve hüzne delâlet eder.
Ağlamadığı halde gözlerinden iplik iplik yaşlar aktığını görmek, murada ermeye ve
sevince delâlet eder.
Câfer-i Sadık (r.a.) demiştir ki:
– Rüyada ağladığını sonra güldüğünü görmek, ecelin yaklaştığına işarettir. Çünkü
dünya müminin zindanı mesabesindedir, burdan kurtulmak sevinç getirir.
* AĞRI VE SIZI: Rüyada ağrı görmek, günahtan nedamet etmeye ve Hakk’a
dönmeye delâlet eder.
Rüyada dişinin ağrıdığını görmek, fena bir söz işitmeye delâlet eder.
Boyun ağrısı, geçimsizliğe ve şikayetlerin çoğalmasına işarettir.. Omuz ağrısı, rüya
sahibinin çirkin yollarla kazancına ve beyhude işlerine delâlet eder.
Rüyada karın ağrısı hissetmek, varını yoğunu isyan ve kötü işlerde sarfedeceğine
işarettir..
Rüyada hissedilen göbek ağrısı, rüya sahibinin zevcesi hakkında fenalık yapmasına,
kalb ağrısı, rüya sahibinin dinî meselelerde inanç ve itikadının bozuk olmasına delâlet

eder.
Rüyada sırtının ağrıdığını hissetmek, eğer varsa erkek kardeşinin öleceğine işarettir.
Sırt ağrısı, bazı kere de, kuvvet, çocuk, ana, önder ve dostlarla tâbir olunur.
Rüyada şiddetli ağrıdan belinin büküldüğünü görmek, fakirliğe ve uzun ömre delâlet
eder.
Ayak ağrısı görmek, Allahu Teâlâ’ya isyan edilen yerlerde yürümekle tâbir olunur.
Bazı kere de ayak ağrısı, malın çokluğuna işarettir..
Baş ağrısı, üzüntü ve düşünceye, boyun ağrısı da şaşkınlığa delâlet eder.
* AHIRET: Rüyada kendisini ahirette görmek, uzun bir ömre delâlet eder.
* AHIR: Rüyada ahır görmek, geçici şan ve şöhret ile tâbir olunur. Ahırda yumurta
görmek, başkaları tarafından iyi kabul göreceğine delâlet eder.
* AHİD: Rüyada ahid yerinde ahid yaptığını görmek, geçmiş hataları hatırlamaya,
üzüntü ve kedere delâlet eder. Bazı kere de ahid yerleri, ne ile ahid yapılmışsa ona
delâlet eder. Yine rüyada görülen ahid yerleri uyanıkken yapılacak vaadlere işarettir.
* AHMAKLIK: Kişinin rüyada ahmaklıkla isimlenmesi, rızka delâlet eder.
* AHRAZ (Dilsiz): Bu rüya zem ve gıybete, kötü ve çirkin sözlere delâlet eder.
* AİLE: Aile görmek, zenginlik ve saadete işarettir. Rüyada kendi ev halkını görmek:
“Eğer fakirlikten korkarsanız Allah dilerse, sizi yakında kendi fazlından
zenginleştirir.” (Tevbe, 28) mealindeki âyet-i kerime gereğince, zenginlikle tâbir
olunur.
* AİŞE: Rüyada müminlerin annesi Hazret-i Aişe’yi görmek, hayır ve bereketin ta
kendisidir. Müslüman bir kadın onu rüyada görse, yüksek bir mevkiye ve güzel bir
şöhrete kavuşur. Babası ve efendisi nezdinde hürmetli olmasına delâlet eder.
* AKBABA: Kirmani demiştir ki: Rüyada kendisine bir Akbaba kuşu verildiğini
görmek, din selâmetine ve hayra delâlet eder. Rüyada Akbabaları otlattığını görmek,
bazı kimseler üzerine âmir olmakla tâbir olunur.
Rüyada Akbaba kuşunun sadâsını işitmek, gam ve kederden kurtuluşa delâlet eder.
Nablusî demiştir ki:
– Gece rüyada Akbaba kuşunu görmek, ahmak ve nezaketsiz bir adama delâlet eder.
Bu rüya gündüz görüldüğünde hastalıklara işarettir.
Rüyada Akbaba kuşunu tuttuğunu görmek, harpte bulunmaya veya hastalığa
işarettir.
Akbabaları otlattığını görmek, fakir kimselerin başına âmir olmakla tâbir olunur. Bir
dişi Akbaba aldığını görmek ise, fakir bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Hasta bir kimsenin rüyada Akbaba kuşu görmesi, ecelinin yaklaştığına işarettir..
* AKCİĞER: İmam Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen akciğer, ruhun mahallidir. Bu
sebeple bir kimse rüyada kendi akciğerinin kötü koktuğunu görse, artık o kimsenin
ömrü tamam olmuştur. Yani ömrünün bittiğine delâlet eder..
Bazı kere de akciğer görmek, sevinç ve meserrete işarettir. Bazıları da akciğeri
gazap ve kadın ile tâbir etmişlerdir.
Cabirü’l-Mağribî demiştir ki:
“- Rüyada akciğer yediğini görmek, eğer yediği ciğer pişmiş ve eti yenilir bir hayvana
aitse sevince, eline geçecek güzel bir mala delâlet eder.”
Yine rüyada görülen akciğerin sağlamlığı, uzun ömre, onun sakatlığı da kısa ömre
işarettir.
Ayrıca akciğer, gazap mahallidir de.. Akciğer kadın ile de tâbir olunur.
Ibn-i Sîrîn Hazretleri demiştir ki:
“- Rüyasında kendisine akciğer verildiğini görmek, eğer vereni tanıyorsa, ondan
sevineceği bir haber almaya ve menfaata delâlet eder. Eğer tanımıyorsa, bilmediği
birinden kendisine sevineceği bir iyilik ile tâbir olunur.”
* AKASYA: Rüyada Akasya görmek, iyi habere alâmettir. Akasya ağacının altında
oturduğunu görmek, emellerine kavuşmaya delâlet eder. Akasya ağacından bir dal
kopardığını görmek, bir iş için bir başka yere başvurmağa işarettir.
* AKIL HASTANESİ: Kişinin rüyada akıl hastanesi görmesi, hamama alâmettir.
Çünkü hamamlar cin ve şeytanların avret mahallinin açıldığı ve çirkin işlerin meydana
geldiği yerlerdir.
Bazı kere de akıl hastanesi görmek, okula delâlet eder. Çünkü okullar çocukların
toplandığı mahallerdir.
Yine akıl hastanesi görmek, oyun yerlerine, karmakarışık seslere, bâtıl ve mânâsız
sözlere, malın elden gitmesine delâlet eder..
Fakir bir kimsenin rüyada akıl hastanesi görmesi, erişeceği nimete, rahatlığa ve
insanlardan bir şey istememesine delâlet eder..
* AKILLI: Rüyada akıllı biri ile karşılaştığını görmek, rüya sahibinin başkaları
tarafından kandırılamayacağma işarettir.
Rüyada akıllı hareketlerde bulunduğunu görmek, mesut ve bahtiyar olmaya delâlet
eder.
Rüyada aklı insan şekline bürünüp “Ben senin aklınım” dediğini görmek, hayır ve
menfaata delâlet eder.
Kirmanî demiştir ki:
“- Aklı insan şeklinde temessül etmiş görmek, izz ü şerefe, mertebe ve makama
delâlet eder.”
Cafer-i Sâdık hazretleri şöyle tâbir buyurmuşlardır:
– Akıl ve ruh dört veçhile tâbir olunur:
a) Devlet,
b) Baht,
c) Ana, baba,
d) Mal ve şeref..
* AKINCI: Rüyada akıncı ecdadımızdan birini görmek, mertlik, cesaret ve cihad ile
tâbir olunur.
* AKILSIZLIK: Rüyada akılsızca hareket ettiğini görmek, cehalete işarettir. Çünkü
cahiller ne yapacağını bilmezler. Rüyada halkı akılsız ve hafif hareket eder görmek,
dinî noksanlığa delâlet eder.
* ÂKİDE ŞEKERİ: Rüyada akide şekeri görmek veya yemek, dertlerin ve sıkıntıların
biteceğine delâlet eder. Hasta birinin akide yediğini görmesi, şifa ile tâbir olunur.
* AKİKA KURBANI: (Yeni doğan bir bebeğin başındaki ana tüyüne “Akika” denir.
Böyle bir çocuğun doğumuna şükrane olarak kesilen kurbana da “Akika” ismi
verilmiştir).
Bir kimsenin rüyada akika kurbanı görmesi, saadete vesiledir. İnsanın
kuvvetlenmesine ve sünnet üzere yaşadığına delâlet eder.
Rüyada akika kurbanı kestiğini görmek, kayıp veya uzaktaki bir kişinin gelmesine,
yahut bir hastanın şifa bulmasına veya mahkûm olan birinin ceza evinden
kurtulmasına delâlet eder.
* AKİK TAŞI: Kişinin rüyada akik görmesi, fakirliğin gitmesine, hayatın selâmetine
delâlet eder.
Rüyada yanında akikten bir şey bulunduğunu görmek, fakirlikten halâs olmaya
işarettir. Zira hadis-i şerifte “Akik fakirliği giderir” buyurulmuştur..
Rüyada akikten yüzük taktığını görmek, bereketli nimete nai-iyete delâlet eder..
Rüyada mâlik olduğu akiki zayi ettiğini görmek, iyi dostlardan mahrumiyete delâlet
eder.
Câbir’ül-Mağribî demiştir ki:
– Rüyada akik bir kaptan içtiğini görmek, salih ve şerefli evlâda ve bu çocuğun zengin
olacağına delâlet eder..
Rüyada akik yüzük takmak: Salâha, takva ve dine işarettir.
* AKREP: Rüyada akrep görmek kötü düşmanla tâbir olunur. Ayrıca akrep görmek, o
kimsenin eli ve diliyle insanları rahatsız ettiğine delâlet eder.
Rüyada ağzından akrep çıktığını veya akrebin elbisesi içine girdiğini görmek,
düşmanlarla beraber oturmaya işarettir. İç elbisesinde akrep olduğunu gören,

zevcesinin düşmanlığını kazanır.
Rüyada akrep soktuğunu görmek, ele geçecek ve devamı olmayacak mala delâlet
eder..
Yine rüyada kavurulmuş akrep yediğini görmek, düşman malından yemeye,
pişmemiş akrep yediğini görmek de düşmanlarını kaybetmeye delâlet eder.
Akrebi yatağı üzerinde görmek, düşman, geçim ve kazanç hususunda keder ve
üzüntüdür. Karnında akreplerin olduğunu görmek de düşmanlar ile tâbir olunur.
* AKSAKLIK: Rüyada aksaklık görmek, yapmak istediği işten acizliğe delâlet eder.
Aksaklık görmek, yolculuk ile de tâbir olunur.
Rüyada sağ ayağının ağrıdığını veya kırıldığını görmek, rüya sahibinin oğlunun
hastalanacağına delâlet eder. Kızı olan kimsenin aynı rüyayı sol ayağında görmesi,
kızına talip çıkacağına ve onun da vermek istemesine delâlet eder.
Rüyada, ayaklarının birisinin diğerinden uzun olduğunu görmek, uzak bir yolculuk ile
tâbir olunur.
Bazı kere de aksaklık, ömrün uzunluğuna, din ve ilmin çokluğuna delâlet eder.
Rüyada bir ayağını diğer ayağı üzerine koyup tek ayağıyla yürüdüğünü görmek,
malının yarısını gizlemeye, diğer yarısı ile de iş yapmaya delâlet eder.
* AKSAMAK: Rüyada aksamak veya aksak gibi görünmek, hileye, şerre, Allah’ın
nimetlerini tahkir etmeye ve gizlemeye delâlet eder. Yine rüyada kendisini felçli olmuş
görmek, küfre ve münkerliğe alâmettir.
* AKSIRMAK: Rüyada aksırmak, şüphe edilen şeyin açığa çıkmasına delâlet eder.
Hasta bir adamın rüyada aksırdığmı görmesi, ecelinin geldiğine ve ölümün yakın
olduğuna işarettir.
Bazılarına göre de rüyada aksırmak, hastalıktan şifa ve afiyete, uzun ömre ve hayra
delâlet eder.
Rüyada aksırdığını görmek, Allahu Teâlâ’ya çok hamd etmeye, rahmet-i ilâhiyenin
rüya sahibinin üzerine inmesine delâlet eder.
Peşpeşe aksırdığını görmek, sıhhat ve afiyetin devamına işarettir. Yine rüyada
aksırmak, sıkıntıdan kurtulmaya, fakir ise, kendisine gelecek bir yardıma delâlet eder.
Çünkü aksıran kimseye “Yerhamükellah” şeklinde hayır dua etmek dinî vecibelerdendir..
* AKŞAM: Rüyada akşam olduğunu ve cihanı karanlıkların istilâ ettiğini görmek,
sabah görmenin aksi ve zıddı ile tâbir edilir.
* AKTÖR: Rüyada rol yapan bir aktör görmek, iş yaptığınız kimseler içinde sizi
aldatanlar olduğuna delâlet eder. Yine bir aktörle konuşup dost olduğunu görmek,
hile ile sizden bir şeyler temin etmeye çalışan biri ile ahbap olacağınıza işarettir.

* ALACA KARGA: Alaca karga görmek, kibirli, cimri, sözünde durmayan ve çok
yalancı birine işarettir.
Rüyada karga avladığını görmek, fakirlik ve darlık ile tâbir edilir. Karganın ekin ve
ağaç üzerinde görülmesi de, iyiye alâmet değildir.
Cabirü’l-Mağribî demiştir ki:
– Rüyada bir karganın kendisiyle konuştuğunu görmek, bir yabancıdan menfaate ve
iyi bir habere işarettir.
Rüyada karga etinden yediğini görmek, hırsızlar eliyle kendisine gelecek mala
işarettir.
Rüyada karganın kendisini tırmaladığını görmek, şiddetli soğuk ile helak olmaya
delâlet eder.
Nablûsî (rh.a.) demiştir ki:
– Rüyada bir kargayı Kabe üzerine düşmüş görmek, fasık kimsenin, saliha ve temiz
bir kadınla evleneceğine delâlet eder.
Rüyada alaca karganın doğurduğunu görmek, göz aydınlığına ve sevince delâlet
eder. Rüyada, kargaya mâlik olmak ise, fasık bir çocuğa işarettir.
Bazı kere de karga görmek, geçime düşkünlüğe ve bu hususta gayrete delâlet eder.
Yine alaca karga görmek, taaccüp edilecek bir şey görmeye işarettir. Çok çok
kargalar görmek, çok konuşan bir takım adamlara delâlet eder.
Rüyada bir karganın yeri eştiğini görmek, pişman olacak bir işi yapmaya işarettir.
* ALACA İLLETİ: Rüyada alaca illetine mübtelâ olduğunu görmek, bütün insanlar
tarafından hürmet ve ikrama nail olmaya delâlet eder. Beras illetine iptilâ olduğunu
görmek, sevmediği bir kimse ile arkadaşlığa işarettir.
Rüyada kendisinin baştan başa alaca olduğunu görmek, gelecek hastalık ile tâbir
olunur.
* ALACA KUMAŞ: Bir kimsenin rüyada alaca kumaş görmesi, dünya ve dünya
zinetine karşı meyletmeğe işarettir.
* ALÂİM-İ SEMA (Gökkuşağı): Rüyada gökkuşağı görmek, korkulardan emin
olmaya, hastalıktan şifaya, fakir ise, zenginleşmeye işarettir.
Rüyada gökkuşağını sarı renkte görmek, hastalıklara, kırmızı renkte görmek ise,
savaşa delâlet eder. Onu aslî rengiyle ve parlak bir halde görmek, iyi ve huzurlu
günlerin geleceğine işarettir.
* ALAMET: Rüyada her çeşit alâmet görmek, memuriyete, makam ve rütbeye, zor
işlerde kolaylığa ve düşmana karşı zafere delâlet eder.
Câbirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada iyi alâmet görmek, ikbal ve ahiret saadetine
işarettir.

* ALAN (Meydan): Rüyada boş bir alan görmek, kedersiz ve sıkıntısız bir kimse
olduğunuza alâmettir. Uçak alanında uçak beklediğinizi görmek, uzaktan bir haber
almaya veya gelecek bir yolcuya delâlet eder.
* ALAY: Bir kimsenin kendisini asker olarak bir alayda eğitim yapıyor görmesi veya
subay rütbesiyle görmesi, hükümet adamlarında iyilik ve himaye göreceğine delâlet
eder.
Rüyada bir askeri birlikte ve en önde bayrak taşıdığını görmek, memlekette şan ve
şöhret sahibi olarak tanınmaya işarettir.
* ALAY EDİLMEK: Bir kimse rüyada kendisiyle alay edildiğini görse, bu rüya
aldanmaya işarettir. Yine rüyada alay edilmek, yapılan muamelede aldanmak olarak
tâbir olunur.
* ALBÜM: Kişinin rüyada albüm görmesi, geçmiş hatıralara delâlet eder. Ve yine
albüm görmek, çok özlediğiniz bir kimseye kavuşacağınıza işarettir.
* ALÇI: Rüyada alçı görmek, izzet ve ikbalin devamına, zevce ve evlâdın güzel
haline, ilim ve amele, hastalıklardan şifaya delâlet eder.
Rüyada alçıcıyı görmek ise, günah ve hata, üzüntü ve keder ile tâbir edilir. Bazı kere
de, hastanın afiyetine, harabe yerlerin imarına delâlet eder.
* ALDANMAK: Rüyada bir kimsenin kendisini aldattığını görmek, Allahu Teâlâ’nın
yardımının erişeceğine delâlet eder.
* ALDATMAK: Rüyada birini aldattığını görmek, iyiye alâmet değildir. Çünkü hadis-i
şerifte “Kim ki bizi aldatırsa bizden değildir” buyurulmuştur. Bu rüyayı gören çok
dikkatli olmalı ve kimseye gadretmemelidir.
* ALEM: Rüyada âlem görmek, sulh, sükûn ve refaha delâlet eder. Aleminyum eşya
görmek ise, aile hayatının saadetine işarettir.
* ALET: Rüyada ziraat âleti görmek, gelecek senenin selâmet içinde geçeceğine
delâlet eder..
* ALEV: Rüyada alev görmek, bazı kere sıhhat ve afiyete, bazı kere de Cenâb-ı Hak
tarafından ikaz edilmeğe işarettir.
* ALIN: Bir kimsenin rüyada alın görmesi, insanlar arasında rütbe ve makamının
yüksek olmasına, sözünün dinlenmesine delâlet eder. Alında görülen kırık ve saire
gibi kusurlar, bunun tam zıddı ile tâbir olunur.
Rüyada alında secde izi görmek, din ve takvaya, insanlar arasında şöhrete delâlet
eder.
Ibn-i Şîrîn (rh.a) demiştir ki:
“- Alın ve yüz yüksek mertebedir, çünkü secde mahallidir. Bazan da evlâda delâlet
eder.”
Rüyada alında ceviz, badem, ya da ondan büyük veya küçük fazlalık görmek, erkek
çocuk ile tâbir edilir.

Kirmani de şöyle dedi:
“- Rüyada alnının genişlediğini görmek, rızkın genişliğine ve mertebenin yüksekliğine
işarettir. Alnının rengini solmuş bir halde görmek, borca girmeye delâlet eder. Yüzü
üzerinde parlayan bir çizgi olduğunu görmek ise, hayır ve menfaat ve evlât ile tâbir
olunur.”
Yine alın üzerinde rahmet ifade eden bir âyetin görülmesi, hayır ve şehadete delâlet
eder. Azab âyeti görmek de bunun zıddı.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir:
– Alın ve yüz rüyası yedi veçhe ile tâbir olunur:
a) Câh (makam, mansıb),
b) Kadr,
c) Izz,
d) Ulvî yol,
e) Rızık,
f) Riyaset,
g) Cömertlik.
Rüyada alında nur ve ışık parladığmı görmek, ilim ve din ile rızıklanmaya işarettir.
Alnını parlak bir halde görmek, dinî itikadının sağlam ve güzel olduğuna delâlettir.
İmam Nablûsî demiştir ki:
– Rüyada alnının demir, bakır veya taştan olduğunu görmek, polis ve şehrin idarecileri
hakkında hayırdır. Bu rüya, bunların haricindeki insanlar için, halkın nefretini
kazanmalarına delâlet eder.
Bazı kere de alın görmek, seccade vs. gibi insanın üzerinde secde ettiği şeye
işarettir. Rüyada alnının siyahlanmış ve dağlanmış olduğunu görmek, cimriliğe delâlet
eder. Çünkü cimrileri kimse sevmez..
* ALIŞ VERİŞ: Rüyada kendisini alış veriş ederken görmek, huzur ve saadet içinde
bir ömür sürmeye ve kazanca işarettir.
* ALİ (K.V.): Allah’ın yenilmez arslanı ve evliyalar sultanı Hazret-i Ali’yi rüyada
görmek, ulüvv-i makama, ilim ve hikmete, celâdet ve şecaata, temiz ve pâk kalbe,
kerem ve cömertliğe, hayır ve saadete delâlet eder..
Yine o rüya, o beldeden zulüm gibi, karanlık gibi, adaletsizlik gibi çirkin hallerin
kalkacağına işarettir.
Hazret-i Ali (r.a.)’yi güler yüzle görmek, ilim ve şecaate, kuvvet ve felaha, din ve
takvaya, hak ve adalete, insaf ve kereme delâlet eder.
İmam-ı Ali’yi bir mahalde görmek, o yerin berekete, rahmete, nimete nail olacağına
işarettir.
* ALİL: Kişinin rüyada kendisini hasta görmesi, hayra alâmet değildir. Bir kimse
rüyada ayağının kırıldığını görse, bu fakirliğe işarettir. Kendini âmâ bir halde görmek,
dinde noksanlığa delâlet eder.
* ALİM: Ibn-i Kesir hazretleri demiştir ki:
– Rüyada kendisinin âlim olduğunu görmek, şerefinin artmasına işarettir.
Câfer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki: Rüyada âlim görmek, dört veçhe ile tâbir
olunur:
a) Kadir ve kıymet,
b) Halk arasında itibar,
c) Makam,
d) Adalet.
Rüyada bir âlimin elini öptüğünü görmek, ilminden faydalanmaya; âlimin kendisine bir
şey verdiğini görmek, dünya ve ahirette yüksek dereceye işarettir.
* ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ: Rüyada Âl-i İmran Sûresini görmek, rızık ve berekete,
zekânın ve nefsin temizliğine delâlet eder.
Kur’ân-ı Kerim’den herhangi bir sûre veya âyet görmek hayra ve ilme işarettir. Zira
Kur’ân-ı Kerim Allah’ın kitabıdır ve Hakk’ın kelâmıdır. Allah’ın kelâmını okumak
elbette hayır ve saadetin ta kendisidir. Hadis-i şerifte: “Kim Rabbi ile konuşmayı
seviyorsa Kur’ân okusun!” buyurulmuştur. Bu sebeple kişinin Âl-i İmran Sûresi’ni
rüyada okuması veya görmesi, o kişinin halk arasında seçkin, günah ve hatadan beri
olduğuna delâlet eder..
Kirmanî demiştir ki:
– Bu sûreyi rüyada gören kişi, İslâm’a bağlı olur ve o hal ile ölür, o hal ile de gömülür..
* ALTIN: Herkes iyice bilir ki altın dünya zinetidir. Dünya ise müminler için meşakkat
mahallidir. Bu sebeple rüyada altın görmek, borca, gam ve kedere alâmettir.
Rüyada altın bilezik taktığını görmek, rüya sahibinin eline geçecek bir mirasa delâlet
eder.
Rüyada altın külçesine rastgeldiğini görmek, elden çıkacak mala işarettir. Yine altını
külçe ettiğini görmek, şer ve helak ile tâbir olunur.
Rüyada kendisine büyük bir altın parçası verildiğini görmek, devlet işlerinde yüksek
derecelere nail olmaya delâlet eder.
Câfer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada altın bilezik görmek beş şekilde tâbir olunur:
a) Riyaset (baş olma, reislik),
b) Hikmet,
c) Günah ve hile,
e) Gam ve keder,
f) Evlad ve kardeş…
Ibn-i Şîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada elinde beş adet altın olduğunu görmek, halk
indinde makbul olacak işlere delâlet eder. Elinde tek altın olduğunu görmek, güzel bir
ev ile tâbir olunur.

Rüyada iki elinin birden altın olduğunu görmek, iş hususunda sıkıntıya düşmeye
işarettir.
Kıymetli elbiselerden başörtüsü, taç ve bunlara benzer nesnelerin altın sırma ile
dokunmuş veya örülmüş olduğunu görmek; bu elbiseyi giyenlerin Allahu Teâlâ’ya
yakınlıklarına delâlet eder.
Yine rüyada halis altın ve gümüşten olan şeyi görmek, ihlâsa, saf niyete, anlaşmaya
ve doğru söze delâlet eder.
Rüyada gözlerinin altın olduğunu görmek, kör olmaya işarettir. Rüyada üzerinde,
altın, gümüş, boncuk veya mücevherden gerdanlık olduğunu görmek, devlet
hizmetinde yüksek makama gelmeye delâlet eder.
* ALTIN VE GÜMÜŞ DÖVÜCÜ: Rüyada altın ve gümüş dövücü birini görmek, israf
ile malı sarf etmeye alâmettir. Bazı kere de bunu görmek, hak ile bâtıl arasını ayıran
hâkime delâlet eder.
Yine böyle bir rüya görmek, sanatına çok düşkün olan kimseye delâlet eder.
* ALTIN KIRIKLARI: Rüyada altın ve gümüş kırıkları görmek, faydalı ilme, sâdık
dosta, uygun zevceye ve hayırlı çocuğa delâlet eder. Rüyasında bir miktar altın bulup
bunları iyi bir yere gizlediğini görmek, sır saklamak ile tâbir olunur.
Rüyada bir ölünün kendisine altın para verdiğini görmek, zulümden kurtulmaya
işarettir.
* ALYANS: Bekâr bir kimsenin rüyada alyans görmesi, evleneceğine, evlinin
görmesi, bir çocuğu olacağına delâlet eder.
* AMBALAJ: Rüyada herhangi bir eşyayı ambalajladığını görmek, uzaktan bir
misafirin geleceğine ve sevinçli habere işarettir.
* AMCA: Rüyada amca görmek, baba görmek gibidir ve hayra işarettir.
* AMPUL: Rüyada ışık saçan ampul görmek, huzurlu ve neşeli günlerin yakın
olduğuna, ilaç ampulü görmek, hafif bir kedere delâlet eder.
* AMİR: Bir kimsenin rüyada âmiri ile karşılaşması ve onun emirlerini dinlediğini
görmesi, büyük bir zattan iltifat görmeye, kendisinin rüyada âmir olduğunu görmek
de, dilek ve arzuların yerine geleceğine delâlet eder..
* AMİRAL: Kişinin rüyada amiral görmesi, deniz yolculuğuna işarettir. Üzerinde bir
amiral elbisesi olduğunu görmek de, yine uzun bir sefere delâlet eder.
* ANA: Rüyada anne görmek hayır ve berekete işarettir. Ve baba görmekten daha
hayırlıdır. Rüyada anne gören eğer fakir ise nimete ve zenginliğe kavuşur.
Rüyada annesinin kendisini doğurduğunu görmek, ecelin yaklaştığına işarettir.
Rüyada validesinin karnına girdiğini görmek, uzakta ise vatanına döneceğine delâlet
eder.
Anne ile oturduğunu veya beraber yürüdüğünü görmek, emniyet ve huzura; anne ile

konuşmak iyi ve güzel haberlere delâlet eder.
* ANAHTAR: Bilindiği gibi anahtar, kapılar açan bir âlettir. Bu sebeple rüyada
anahtar görmek, rüya sahibi için Allahu Teâlâ’nın lütuf ve ihsanına delâlet eder..
Anahtar, ilim ve Kur’ân’ın kapısını açmakla da tâbir olunur.
Kirmanı demiştir ki:
– Rüyada anahtar ile bir yeri açtığını görmek hayra, kapamak ise şerre delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri derler ki:
– Anahtar, güç işlerin açılmasına, keder ve gamdan kurtulmağa, hastalıktan şifa
bulmağa, muradın hâsıl olmasına, dinde kuvvete, duanın kabulüne, ilim ve marifete
delâlet eder..
Rüyada elinde cennetin anahtarı olduğunu görmek, ibadet, ilim, hikmet ve marifetle
nasiplenmeye delâlet eder..
Elinde birçok anahtarın olduğunu görmek, büyük ve şerefli bir saltanata işarettir.
Rüyada bir kapıyı veya bir kilidi açtığını görmek, düşmanlar üzerine galip olmaya
delâlet eder.
İmam Nablusî rüyada anahtar görmeyi şu veçhe ile tâbir etmiştir:
1) Rızık,
2) Muavenet,
3) İlim,
4) Zevç ve evlâd,
5) Mal,
6) Felah,
7) Kabul olunan dua,
8) Hac farizası,
9) Vali ve melik…
Rüyada elinde dişsiz bir anahtar olduğunu görmek, yetime zulmetmeye işarettir.
Elinde Kabe’nin anahtarını görmek, yüksek şahsiyetlerden birine erişmeye ve onunla
dost olmaya delâlet eder.
Yine anahtar, hazineler ile de tâbir edilir. Zira her kapı anahtar ile açılır.
Rüyada demirden bir anahtar görmek, kuvvetli ve şöhretli bir kimseye ve işlerin
selâmetine delâlet eder.
Bazı kere de anahtar görmek, evlâda, casuslara, yolculuğa, hizmetçilere, kadınlar için
de kocaya delâlet eder.
Rüyada elinde ağaçtan yapılma anahtar görmek, emanet bıraktığı malı varsa zayi
olacağına işarettir.
Cabirü’l-Mağribî demiştir ki:
– Rüyada elinde bir anahtar olduğunu görmek, temiz su ile abdest almaya ve
ibadetlerde devama işarettir. Elinden anahtarın düştüğünü görmek, namaz

hususunda tenbelliğe delâlet eder..
* ANANAS: Rüyada ananas görmek, hürmete ve iyi bir habere delâlet eder. Yine
ananas görmek, uzak bir yolculuğa işarettir.
* ANASON: Taze çiçek açmış bir anason görmek, sevinç ve saadet verecek habere
işarettir. Anason yediğini görmek, hayır ve menfaate; bazı kere de kedere delâlet
eder.
* ANBER ÇİÇEĞİ: Anber çiçeği mal ve menfaate delâlet eder. Mevsiminde anber
çiçeği görmek, şöhretli adamlarla dost olmaya işarettir. Bazı kere de anber çiçeği,
güzel ve zengin bir kadına delâlet eder. Böyle bir rüya gören bekâr ise, o kadınla
evleneceğine işarettir.
Rüyada anber çiçeğini dalı üzerinde görmek ve koklamak, büyükler tarafından
övülmeye ve senaya delâlet eder.
Anber çiçeğini yerden kopardığını görmek, büyük bir zattan veya pek sevdiği birinden
ayrılacağına işarettir.
Anber görmek, kazanç, rızık, menfaat, nimet ve hayıra da delâlet eder.
* ANDİÇMEK (Yemin): Rüyada yemin ettiğini görmek, vefasız dostlar yüzünden
gadre uğramaya ve üzücü hadiselere delâlet eder.
* ANKA KUŞU: Anka kuşunu görmek, rüya sahibinin kadri yüce biri olduğuna
işarettir. Rüyada anka kuşunun kendisi ile konuştuğunu görmek, nimete, mala ve
yüce mertebelere delâlet eder.
İbn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki:
– Rüyada büyük bir kuş görmek yüce bir himmettir. Bir kuşla konuşmak izzet ve
rif’ate, elinde bir kuşun öldüğünü görmek ise, hüzün ve kedere delâlet eder.
Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki:
– Rüyada meşhur olan kuşları görmek evlâda, meçhul kuşlar sevinç ve müjdeye,
kuşların başına toplandığını görmek, büyük bir riyasete delâlet eder.
İmam Nablusî de şöyle demektedir:
– Rüyada anka kuşu görmek, kadri yüce olan ve bid’at ehli ile arkadaşlık yapmayan
bir kimseye delâlet eder. Rüyada anka kuşunun kendisi ile konuştuğunu gören,
devlet reisi tarafından mala erişir.
Yine denilmiştir ki: Rüyada anka kuşunu görmek, garip haberlere ve uzak yolculuğa
işarettir.
Rüyada anka kuşunun kendisine bir şey anlattığını görmek, bir melek vasıtasıyla
Allahu Teâlâ tarafından rızıklandırılmaya delâlet eder.
* ANJİN: Bir kimsenin rüyada anjin hastalığına yakalandığını görmesi, borca girmeye
ve bir türlü kurtulamamaya delâlet eder. Ayrıca verdiği sözden dönmeye de işarettir.
* ANLAŞMA: Bir kimsenin rüyada düşmanla anlaşma yaptı ğını görmesi, korkudan
emin olmaya, zahmetten sonra rahatlığa, hastalıktan şifaya delâlet eder.

Yine anlaşma görmek, nimete, geçimin kolaylığına, bekâr için evlenmeğe, namaz,
oruç gibi hayırlı ve güzel ameller yapmaya işarettir.
* ANTRE: Rüyada tanıdık biri ile apartmanınızın antresinde karşılaştığınızı görmek,
elinize geçecek bereketli paraya işarettir.
* ANTRENÖR: Rüyada bir antrenör nezdinde çalıştığınızı görmek, hayatta tek
başınıza bir iş başaramayacağınıza işarettir. Kişinin kendisini antrenör görmesi,
kazanmak ve muvaffak olmak için bazı düşüncelerinin olduğuna delâlet eder.
* APARTMAN: Rüyada köşk, apartman yüksek bir bina görmek, kazancın ve nimetin
artacağına; böyle bir bina satın aldığını görmek, yolculuğa çıkmaya delâlet eder.
* APANDİSİT: Bir kimsenin rüyada kendisini apandisit hastası olarak görmesi veya
apandisit ameliyatı geçirmiş bulması, mesut ve sevindirici bir olaya şahit olacağına
delâlet eder.
* APOLET: Rüyada, elbise üzerinde apolet görmek, makam ve mevkinin artacağına
işarettir. Üzerinde elbise olmadığı halde, yalnız apoletle dolaştığını görmek, gülünç
kıyafetlere meyle delâlet eder.
* APSE (Yara): İnsanın herhangi bir yerinde yara görmesi, aile içinde veya iş
hususunda ihtilafa düşmeye delâlet eder.
* ARABA: Rüyada herhangi bir arabayı görmek, rüya sahibi için geçim hususunda
aldığı tedbire işarettir. Rüyada arabaya bindiğini görmek, büyük bir mevkiye erişmeye
delâlet eder. Arabadan inmek bunun zıddı ile tâbir olunur. Arabaya binmek hayırlı bir
evlâda da işarettir.
Yine rüyada arabaya bindiğini görmek, devlet adamları tarafından gelecek izzet ve
yüksekliğe veya erişilecek şerefe delâlet eder.
Rüyada araba vapuru görmek, hayırlı, sevinçli ve bereketli bir sefere işarettir.
* ARAFAT: Rüyada Arafat’ta vakfeye durduğunu görmek, yüce mertebelere ve
duaların kabulüne delâlet eder. Çünkü ilk insan ve ilk Peygamber Hazreti Âdem
Arafat’ta Allahu Tâlâ’ya dua etmiş ve tevbesi kabul olunmuştu… Ayrıca, Arafat’ta
vakfeye durmak, hac ibadetinin bir rüknüdür. Bir hacı Arafat’ta bulunmadıkça haccını
edâ etmiş sayılmaz.
Yine Arafat’ta vakfe yaptığını görmek, tevbenin kabul edileceğine, gizli hallerin
meydana çıkacağına işarettir.
* ARANMAK-ARAMAK: Nablusî hazretleri demiştir ki:
– Rüyada aranmak, kısa bir müddetten ibarettir. Bu sebeple düşmanının, kendisini
aradığını ve bulduğunu gören kimse, ölür. Bazan rüyada aranmak, insanın ilim, amel
veya nimetle, malla şereflendiği şeye işarettir.
Rüyada aramak, aranan kişi ile tâbir olunur. Eğer aranan zat arayandan kaçmıyorsa,
korktuğu şeyden emin olmaya delâlet eder.
* AREFE GÜNÜ: Rüyada arefe gününde olduğunu görmek, kayıp bir kimsenin
geleceğine işarettir. Arefe gününü görmek, hac farizası ile de tâbir edilir. Bazı kere de

Arefe günü, kârlı ve bereketli bir ticarete delâlet eder.
Günahkâr bir kimsenin rüyada arefe günü görmesi, günahına tevbe edeceğine ve
tevbesinin kabul olunacağına delâlet eder.
* ARAZİ: Rüyada arazi görmek, zevce ile tâbir edilir. Bekâr bir adamın rüyada arazi
satın aldığını görmesi, evleneceğine işarettir. Arazisinin mahsul ile dolu olduğunu
görmek, çocukları ve torunları ile tâbir edilir.
Ibn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki:
– Rüyada kendisini geniş bir sahrada gören, yolculuğa çıkar. Araziyi kazıp toprağını
yediğini görmek, gaipten mal bulmaya delâlet eder.
Rüyada kendisini arzın yuttuğunu, yere geçtiğini görmek, belâ ve musibete, gam ve
kedere delâlet eder.
Cabirü’l-Mağribî demiştir ki:
– Rüyada ayaklarının altında arzın toplandığını yani kısalıp azaldığını görmek, ömrün
nihayete erdiğine delâlet eder. Arzın altında titrediğini görmek, korku ve hüsrana
işarettir.
Bir arazi üzerine köprü inşa ettiğini görmek, dinde kuvvetli olmaya işarettir. Yerden
avuç avuç toprak alıp yediğini görmek, zenginliğe delâlet eder.
Yine bir araziden diğerine geçerek yürüdüğünü görmek, bir memleketten bir başka
memlekete sefer edeceğine işarettir.
Rüyada toprağın yarıldığını görmek, bolluk ve berekete delâlet eder. Çünkü bütün
canlıların rızkı topraktan çıkmaktadır.
* ARASÖZ: Bir kimsenin rüyada arasözle caddelerin sulandığını görmesi, bolluk,
bereket ve feraha işarettir. Rüyada kendisini arasöz kullanırken görmek, beklemediği
bir yerden gelecek nimete delâlet eder.
* ARI BEYİ: Kişinin rüyada Arı Beyi görmesi, hayır ve selametin işaretidir. Çünkü arı
maharetli bir varlıktır ve insanlara şifalar sunar.
Arı beyini görmek, faydalı, kadir ve şanı büyük, mümin, zahid ve hiçbir kimseye eziyet
etmeyen bir adama delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada arı beyinden bir şeye nail olduğunu görmesi, sıhhat ve afiyete ve
helâl kazanca işarettir. Yine rüyada birçok arı beyine mâlik olduğunu görmek, yüksek
memuriyete delâlet eder.
* ARICI: Arıcıyı görmek, muharebe, sıkıntı ve meşakkate ve silah kuşanmaya
işarettir.
* ARI KOVANI: Rüyada arı kovanı görmek, zevceye delâlettir. Kovandaki arılar
kadının nesli, bal ise kadının malıdır. Bazı kere de arı kovanı kaleye işarettir. Yine arı
kovanı görmek, üzüntü ve kederden halâs olmaya, ibadet ve çalışmak hususunda
boş vakte delâlet eder.
* ARI KUŞU: Rüyada arı kuşu görmek, malı çok ve güzelliği yerinde bir kadınla

evliliğe delâlet eder.
* ARMUT: Bir kimsenin rüyada armut görmesi, kavuşacağı bir nimete ve mala
işarettir. Rüyada tatlı bir armut yediğini gören kişi mal ve nimete kavuşur. Birçok
armutları avuçladığını görmek, toplu bir mala varis olmaya delâlet eder.
Rüyada hamile bir kadının armut görmesi, doğacak çocuğun erkek olacağına
işarettir. Bekâr kızın görmesi de evleneceğine delâlet eder.
Rüyada armudu mevsiminde yediğini görmek, hayır ve berekete, mevsiminin dışında
yemek haram mala delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada armut görmek beş veçhe ile tâbir edilir:
a) Helâl mal,
b) Zenginlik,
c) İyi bir zevce,
d) Murad,
e) Menfaat.
Armut ağacı görmek ise, mal ve para kazanmak için insanlara boyun eğen bir kişi ile
tâbir olunur.
* ARPA: Rüyada arpa görmek, az bir meşakkatle çok rızka nail olmaya işarettir. Bir
rivayete göre de, arpa beyaz olduğu sebeple gümüş ile tâbir edilir. Rüyada eline arpa
geçtiğini görmek yine mala delâlet eder.
Rüyada arpa aldığını görmek, iyi ve salih bir evlâdın olacağına işarettir. Satıcıdan
arpa aldığını görmek, büyük bir mülke, ele geçecek nimete delâlet eder. Arpa ektiğini
görmek, Allah’ın razı olacağı işlerle tâbir olunur.
Rüyada yaş veya taze arpa görmek, hayırlı haber işitmeye, sıhhat ve afiyete delâlet
eder.
Ibn-i Kesir demiştir ki: Arpa görmek, helâl mala, hayır ve menfaate delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki:
– Rüyada arpa görmek, bol rızka delâlet eder. Arpa satın aldığını gören, ahireti
dünyaya tercih eder; sattığını gören ise, ahiret üzerine dünyayı tercih eder.
Rüyada arpa ebili bir yerde yürüdüğünü görmek, cihad ile tabir olunur. Yine rüyada
arpa elemek, kulların ibadetine işarettir.
* ARSENİK: Kişinin rüyada arsenik ile zehirlendiğini görmesi, bir düşmanın kendisine
pusu kurduğuna işarettir.
Bir başka tâbire göre de, sıhhatli ve uzun bir ömre, düşmandan intikamın fazlasıyla
alınacağına delâlet eder.
* ARSLAN: Bir kimsenin rüyada arslan görmesi, zalim, şiddetli ve cebbar bir
hükümdara, bazı kere de ölüme işarettir. Arslan görmek, hastanın şifa bulmasına da
delâlet eder.
Rüyada dişi arslan görmek, şerli, zalim ve çocuğu üzerine galip bir kadına işarettir.
Ayrıca arslan görmek, cehalete, kibre, kendini beğenmeye, günaha ve nazlanmaya
da delâlet eder.
Ibn-i Şîrîn (rh.a) demiştir ki: Rüyada arslan görmek, çetin ve kuvvetli bir düşmana
delâlet eder.
Rüyada arslan yavrusu görmek bir erkek çocuğa işarettir. Arslanın evine girdiğini
görmek, hayra, saltanata, uzun ömre ve bol rızka delâlet eder.
Rüyada arslan etini yediğini görmek, devlet tarafından gelecek bir mükâfata veya
paraya delâlet eder. Keza rüyada arslan başı yediğini görmek, büyük saltanata ve
çok mala işarettir.
Ebu Saidu’l-Vaaz demiştir ki:
– Rüyada azgın bir arslanın halkın yolunu kestiğini görmek, hükümdarların zulmüne
delâlet eder. Bir arslanın kendini kovaladığını görmek, hükümetten bir korkuya
uğramağa, eğer kurtulur ise, bu korkudan halâsa, kurtulamayıp arslanın pençesine
düşerse, büyük bir zarara uğramaya delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada arslan görmek üç şekilde tâbir olunur:
a) Sultan,
b) Cesur ve şeci’ adam,
c) Kuvvetli ve amansız düşman.
Rüyada yırtıcı hayvanın, hastası bulunan bir eve girdiğini görmek, hastanın ecelinin
geldiğine işarettir.
Rüyasında arslanın derisinden yahut kılından bir şey aldığını görmek, ele geçecek
düşman malına delâlet eder. Çok kere de bu, miras malına işarettir.
Rüyada bir arslanın camiye girip minbere çıktığını görmek, insanlara zulmedecek,
korku ve dehşet saçacak bir hükümdara delâlet eder.
Rüyada iki arslanı birbiri ile savaşır görmek, harbe; arslana bindiğini görmek, büyük
bir düşmana muzaffer olmağa delâlet eder.
* ARŞ: Rüyada Rabbin yüce arşını güzel bir surette görmek, itikadın sağlam
olmasıyla müjdelenmeye delâlet eder. Çünkü arş, yücelikler âlemidir.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki:
– Rüyada arşı görmek beş veçhe ile tâbir olunur:
a) Riyaset, baş olmak,
b) Rif’at, yücelik
c) Rütbe,
d) İzzet ve şeref,
e) Makam…
Arş-ı Kerîmi güzel ve süslü görmek, büyük bir zâta intisab etmeye ve ondan ilim,
irfan, hikmet, hayır ve bereket nuru edinmeye delâlet eder.
Bazı kere de arşı görmek, insanın hayır ve şerden işlediği amele delâlet eder. Arşı
eksik bir halde görmek, bid’at ve sapıklığa işarettir.
……
Rüyada Arş-ı Azam’ı görmek, müjde ve beşarete delâlet eder. Yine arşı görmek,
emsalleri arasında yüksekliğe ve maksada ulaşmaya delâlet eder.
* ARZU: Bir kimsenin rüyada arzularına eriştiğini görmesi veya arzularının yerine
getirilmesini istemesi, bütün emellerinin gerçekleşeceğine işarettir.
Yine rüyada arzu edilen şeye kavuşmak, çok ilme ve Allahu Teâlâ’ya ulaştıran yola
veya helâl mala delâlet eder. Rüya sahibi bekâr ise evleneceğine işarettir.
* ARZ VE TAKDİM: Rüyada bir ordu kumandanına arz ve takdim edildiğini ve fakat
kumandanın kendisini kabul etmediğini görmek, büyük bir günaha işarettir. Eğer
kumandanın kendisinden memnun olduğunu görmüş ise, Allahu Teâlâ’nın o kimseden
razı olacağına delâlet eder.
Rüyada kendisine takdim edildiği zat tarafından bir şey verildiğini görmek, ümit ettiği
şeye nail olmaya delâlet eder.
* ARZUHAL (Dilekçe): Bekâr bir kimse için rüyada arzuhal görmek veya arzuhal
yazmak, evlenmeye; evli için de evinde bir tören olacağına delâlet eder.
* ASA: Bir kimsenin rüyada asâ görmesi, şerefli, kuvvetli, kudretli ve insanlara yardım
eden bir kişi ile tâbir olunur. Rüyada elinde asâ olduğunu görmek, şerefli, kudretli,
halka yardım eden birinden yardım talebinde bulunmaya işarettir…
Rüyada asânın elinde kırıldığını görmek, bulunduğu makamdan azledileceğine,
ticaret ehli ise ziyana uğrayacağına delâlet eder.
Rüyada asâ haline geldiğini görmek, ölüm ile tâbir olunur.
Rüyada asâ ile taşa vurduğunu ve taştan suların fışkırdığını görmek, zengin olmaya
delâlet eder.
İbn-i Şîrîn (rh.a.) demiştir ki:
– Rüyada değnek veya baston görmek, kadr ve kıymeti yüksek bir zâta delâlet eder.
Keza rüyada bir değneğe veya bastona dayandığını görmek, kadr ve kıymeti yüce bir
şahsın himmetiyle murada ermeye işarettir.
Elinde asânın yılan haline geldiğini görmek, dostun düşman olacağının işaretidir.
Kirmanî demiştir ki:
– Elindeki değneğin uzadığını gören muradına nail olur, kısaldığını gören de
maksadına eremez..
Bazı kere de asâ görmek, imdat ve yardıma, maksadın hasıl olacağına işarettir.
* ASANSÖR: Rüyada asansörle bir yere çıktığını görmek, iş sahasında yükselmeye
ve bütün engelleri aşmaya delâlet eder.
* ASFALT: Rüyada asfalt görmek veya asfalt bir yolda yürümek, her işte başarılı
olmaya işarettir.
* ASHAB-I KİRAM: Rüyada sahabilerden birini güzel hallerde görmek, onlar

hakkındaki güzel itikada ve sünnetlerine tâbi olmaya işarettir. Rüyada onları görmek,
muhabbete, kardeşliğe, yardım ve hayırhahlığa, düşmanlık ve kıskançlıktan
kurtulmaya, kalplerdeki düşmanlıkların gitmesine, sevgilerin kalpleri doldur
masına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada sahabilerin kendisine teveccüh ettiğini görmesi, cami, mescid,
medrese gibi hayırlı binalar yaptırmaya; neseb ve kabilesinin temizliğine delâlet eder.
O güzide sahabîleri görmek, zenginliğe de işarettir. Çünkü onlar birçok fetihlerde
bulunup ganimetler elde ettiler. En güzel ganimet ise takvadır.
Yine sahabileri görmek, tevbeye ve Allahu Te âlâ’dan gayrı her şeyden alâkayı
kesmeye, onların yolunda hayır ve berekete delâlet eder.
Meselâ rüyada Hazret-i Ömer’i görmek; uzun ömre, fazilete, her yerde hakkı
söylemeğe, hayır ve hasenata, batıldan uzaklaşıp Hakk’a vâsıl olmaya delâlet eder.
Keza Hazret-i Osman’ı görmek, zühd, takva, haya ve edebe, hayır ve fazilete
işarettir. Hazret-i Osman (r.a.)’ın kendisine gülerek baktığını ve iltifat ettiğini görmek,
dünya ve ahiret saadetine delâlet eder.
Rüyada sahabilerin başı ve Allah Resûlü’nün mağara arkadaşı Hazret-i Ebû Bekir
(r.a.)’i yüzü güler ve ferah bir halde görmek; dünya ve ahiretin saadet ve huzuruna
işarettir.
İbn-i Şîrîn demiştir ki:
– Hazret-i Ebû Bekir’i yüzü güler ve ferah ve sürurda görmek, ferah ve sürura, nimet
ve refaha, hastalıktan şifaya, ilim ve marifete delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki:
– Rüyada Hazret-i Hasan ve Hüseyin’i görmek, bazı büyük zatlara intisab ederek
onlardan hayır ve nimete, ilim ve hikmete ermeye delâlet eder.
Onlardan birinin kendisine bir şey verdiğini veya lütuf ve iltifat ile söz söylediğini
görmek, çok mal ve nimete, refah ve rahata, fukaraya lütuf ve ihsana delâlet eder.
Çünkü onlar lütuf ve ihsanda herkesten ileriydiler.
Rüyada Nebiler Nebisi’nin nazenin kızı ve Cennet kadınlarının efendisi Hazret-i
Fâtıma (r.anha)’yı görmek, her türlü hayır ve berekete, fazilete, yüce ve güzel ahlâka,
bütün işlerde muvaffakiyete delâlet eder. Yine onu mesrur ve güleç görmek, ferah ve
sürura, saadet ve selâmete işarettir. Mahzun ve mukadder görmek hüzün ve keder ile
tâbir edilir.
Resûl-i Ekrem efendimizin pâk zevcelerinden herhangi birini görmek, hayır ve
hasenata, iffet ve ismete, haram ve bâtıldan uzak kalmağa, aile saadetine ve
bereketli rızka delâlet eder.
* ASILMAK: Rüyada asılmak, birçok vech ile tâbir edilir. İmam Nablusî demiştir ki:
– Valiliğe ehil olan bir kimsenin rüyada asıldığını görmesi, vali olacağına işarettir.
Rüyada asılmak, yücelik ve nail olacağı nimetlere delâlet eder.
Rüyada bir şehirde idam edildiğini görmek, idam edildiği şehrin şerefi nisbetinde
erişeceği reisliğe delâlet eder.

Yine rüyada asılmak, fakirler hakkında hayra ve gizli şeylerin meydana çıkmasına;
zenginler hakkında ise, şerre ve işlerinin bozulmasına işarettir.
Hem ölü, hem de o halde yine idam edildiğini görmek, dini bozukluğa ve fakat
dünyanın şeref ve yüksek makamlarına delâlet eder.
Bekâr bir adamın rüyada idam edildiğini görmesi, evleneceğine işarettir.
Deniz üstünde bir vapurda yolculuk yapan biri rüyada asılmış olduğunu görse, bu
rüya onun hakkında hayra delâlet eder. Rüyada idam edilmiş birinin etinden yediğini
görmek, ileri gelen birtakım kimselerden menfaat teminine delâlet eder.
* ASİ OLMAK: İsyanını çirkin görmeyen kimsenin rüyada asi olduğunu görmesi,
mahzun edecek bir azaba işarettir.
İbn-i Şîrîn hazretleri: Rüyada bir adama zulmettiğini görmek, o kişinin zulmüne
uğramaya delâlet eder, demiştir.
* ASİLZADE: Rüyada soy ve nesepçe asil birini görmek, kalb temizliğine, güzel
itikada, yüksek dereceye delâlet eder. Bu rüya, bazı kere de düşmanlara karşı üstün
gelmeye işarettir.
* ASKER: Rüyada üniformalı veya yüksek rütbeli asker görmek, şan ve şöhrete
delâlet eder. Aynı zamanda asker kuvvet demektir. Askerle konuştuğunu görmek,
işlerde zorluk çekmemeye işarettir.
Rüyada bir şehre veya bir mahalleye veya bir sokağa asker geldiğini görmek, yağmur
ile tâbir olunur. Askerin geldiği yerlere yağmur yağar..
Bazı kere de asker görmek, müminler hakkında zafer ve zalimlerden intikam almak
ile tâbir olunur.
* ASKER BAYRAĞI: Bir kimsenin asker bayrağı görmesi, halkın kendisine tâbi
olduğu âlim veya âbid, ya da zengin ve cömert bir kimseye işarettir. Rüyada görülen
kırmızı bayraklar, harp ve gıtale, sarı bayraklar, askerde salgın hastalık bulunduğuna,
yeşil renkli bayraklar da hayırlı bir sefere delâlet eder.. Beyaz bayraklar görmek,
yağmura, siyah bayraklar da kıtlığa işarettir.
Ne yapacağını bilmez birinin rüyada asker bayrağı görmesi, hayretten kurtulup
selâmete ereceğine işarettir.
Kadının rüyada asker bayrağı görmesi, kocaya delâlet eder.
* ASMA (Üzüm çubuğu): Rüyada asma diktiğini görmek, izzet ve şerefe delâlet eder.
Yine asma görmek, din ve dünyaca menfaatli bir adama işarettir.
Rüyada üzüm çubuğu, zengin bir hanıma, üzümün kesilmiş dalı ise, cimri bir
kadından alınacak mala delâlet eder. Kışın asma ağacında üzümler görmek de,
zengin bir kadın ile tâbir olunur.
* ASTARGAN (Manto): Rüyada böyle bir mantoya mâlik olduğunu görmek, asalete
ve çalışkanlığa işarettir. Astargan manto giymiş bir kadın görmek, sevinçli ve huzurlu
günlere delâlet eder.

* AŞÇI: Rüyada aşçı görmek haris bir adama delâlet eder. İbn-i Şîrîn hazretleri
demiştir ki:
– Güzel kokulu, temiz ve leziz bir şey pişirdiğini görmek, hayır ve nimete işarettir.
Bunun aksini görmek, şer ve kibir ile tâbir olunur.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada aşçı görmek, asılsız ve faidesiz kelâmdır.
Bazı kere de aşçı görmek, zengin ve fukara için sürür ve izdivaca delâlet eder. Hasta
birinin rüyada aşçı görmesi, hastalığının şiddetleneceğine işarettir.
Çarşı aşçısını görmek, faydalı bir işle meşgul olmaya delâlet eder…
Rüyada şekerciyi görmek, ilim, hikmet ve rızka; çivit otunu pişireni görmek, gam,
keder ve gussaya; zift ve kara sakız kaynatanı görmek, elbiselere ve deniz seferine
çıkmaya delâlet eder.
* AŞİRET: Bir kimsenin rüyada kendisini aşiret çadırının içinde görmesi ve aşiretin
reisi ile konuşması, muhtar olacağına veya bir kuruluşun başına geçeceğine işarettir.
Bazı kere de bu rüya gurbete çıkmaya delâlet eder.
* ÂŞIK: Nablûsî demiştir ki:
– Rüyada âşık olmak belâdır. Bu sebeple bir kimse rüyada âşık olduğunu görse, bir
belâya duçar olur. Aşık, iyi veya kötü işleri arzu eden bir kimsedir.
Şunu da biz ilave edelim ki, âşıkların dünyada rahatı yoktur. Tâ ki maşukuna
kavuşuncaya kadar…
Yine rüyada aşk halini görmek, rüya sahibinin gizleyemediği bir sözü açılmasına da
işarettir. Aşk, uyanıkken bir şeye düşkünlüğe, hasta için ecelin yaklaştığına ve
fakirliğe de delâlet eder.
Rüyada severek bir iş yaptığını ve onu yaptıkça zevk aldığını görmek, nefsin
arzusuna uymaya ve sonu gelmez işler peşinde koşmaya delâlet eder. Çünkü insan
için kendi nefsinden daha yaman düşman yoktur.
Bekâr bir adamın rüyada aşk mektubu yazdığını görmesi, yakın zamanda
evleneceğine işarettir. Aşk mektubunu aldığını görmek, bir evlenme teklifine delâlet
eder. Yine sevdiği birinden bir aşk mektubu aldığını görmek, mutluluk ve saadete
işarettir.
* AŞURE: Rüyada aşure ayında, yani Muharrem ayında, aşure dağıttığını görmek,
hayırlı bir nimet veya güzel habere işarettir. Aşure görmek veya yemek ise, bunun
zıddı. Yani keder ve musibet habercisi…
* AT: Rüyada at görmek murada nailiyet ile tâbir olunur. Ata binmeye ehil olmayan
biri, rüyada ata bindiğini görse, bu onun için izzet ve makama, yüksek derecelere
delâlet eder. Bazı kere de ata binmek yolculuğa işarettir.
Danyal (a.s.) demiştir ki:
– Rüyada at görmek, izz ü şeref ve devlete delâlet eder.
Kirmani de demiştir ki:

– Rüyada eğeri ve gemi mevcut güzel bir ata bindiğini görmek, o at üzerinde ağır ağır
yol almak, şeref ve yüce kadre delâlet eder. Doru renkli ata bindiğini görmek,
kuvvetin çokluğuna, doru taya (atın yavrusu) bindiğini görmek, zengin bir kadınla
evlenme ye delâlet eder.
Rüyada erkek ata binmek, düşman üzerine galip gelmeye işarettir. Bazan da at
görmek, güzel inşa edilmiş bir eve delâlet eder.
Kır ata bindiğini gören kimse düşmanını kahra uğratır. Yine kır at görmek, hayır ve
berekettir.
Rüyada hâlis kızıl bir kısrak görmek, dindar, neşeli, iffetli ve şöhretli bir kadına delâlet
eder. Her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl bir kısrak görmek de, neşeli, sevinçli bir kadın
ile tâbir olunur.
Rüyada at görmek, her veçhe ile iyidir ve yüksek mevkilere işarettir. Attan indiğini
görmek, iyi değildir ve keder alâmetidir.
Rüyada başkasına ait ata bindiğini görmek, o kişinin mertebesine yükselmeye delâlet
eder. Eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görmek, fena huylu bir kadına işarettir.
Rüyada kendi yanında veya evinde bir atın helak olduğunu görmek, insanlardan
birinin vefat edeceğine işarettir.
Ata bindiğini gören kişinin hanımı hamile ise, bir erkek çocuğu olacağına delâlet eder.
Ibn-i Şîrîn (rh.a) demiştir ki:
– Yelesi ve kuyruğu kızıl sarı olan bir atı görmek, harp ve gı-tale delâlet eder.
Rüyada atın kendisini ısırdığını görmek, ordu ve kuvvet sahibi olmaya delâlet eder.
Atı öldürdüğünü görmek ise, nimet, mal, izzet ve kuvvetle tâbir olunur.
Rüyada at üzerinde olduğunu fakat buna taaccüp ettiğini görmek, Allah yolunda
cihada işarettir.
Rüyada atın kuyruğunun kıllarının çok olduğunu görmek, evlat ve akrabanın
çokluğuna işarettir. Atın kuyruğunun kesildiğini görmek ölüme delâlet eder.
Kendi atından inip bir başkasının atına bindiğini gören kişinin, bir halden diğer hâle
geçeceğine işarettir. İki halin arasındaki fark, iki atın arasındaki fark nisbetincedir ve
iş ona göre tecellî eder.
Rüyada bir atı öldürdüğünü görmek, nimet, mal, izzet ve kuvvete nailiyete delâlet
eder.
Rüyada posta atına binmek ise, binen için ecelin yakın olduğuna işarettir.
Beyazlığı siyahlığından fazla olan bir ata bindiğini görmek, dindar bir hanımla evliliğe
delâlet eder.
* ATEŞ: Bir kimsenin rüyada ateş görmesi, acele olan rızka ve hazırlanmış maksada
işarettir. Rüyada ateşten menfaatlandığını görmek, bol rızıkla mükâfatlandırılmaya
delâlet eder. Bazı kere de ateş, ilim taleb etmeye ve ilmi arzulamaya delâlet eder.
Rüyada elinde alevli bir ateşin yandığını görmek, devlet tarafından veya yüksek
makam sahibi biri eliyle gelecek rızık ve mala işarettir.
Rüyada bir cemaatin aralarına kıvılcım döküldüğünü görmek, o kişiler için düşmanlık
ve kavga husulüne delâlet eder.
Ateşle bir şey pişirdiğini görmek, güzel ve faydalı sohbetlerde bulunmaya ve iyi
havadislere işarettir. Karanlıkta birine yol göstermek için ateş yaktığını görmek, ilim
ve irfanca ilerlemeye ve fazilete delâlet eder.
Rüyada kış mevsiminde ateşte ısındığını görmek, zenginliğe; ateşe çekilmek de
zindana işarettir. Ve yine ateşte mahvolduğunu görmek, haram mala; ateşe girip
hiçbir şey olmadan çıktığını görmek, feyiz ve Allahu Teâlâ tarafından mağfirete
delâlet eder.
* ATEŞ YAKICI: Rüyada ateş yakıcı gören kimse, hayra, rahata, ihtiyaçları görmeye
ve büyüklere yaklaşmaya nail olur. Ateş yakıcısını görmek, ilme de işarettir.
İnsanların elbiselerini veya beyhude yere elbiseleri ateşe atıp yakan birini görmek,
şer, fitne ve israfla malı zayi etmekle tâbir olunur.
Danyal (a.s.) demiştir ki:
– Rüyada dumansız ateş görmek, devlet büyüklerine yakınlaşmaya işarettir.
* ATEŞ BÖCEĞİ: Rüyada ateş böceği görmek, kısa bir zaman içinde çok sevince ve
sıhhatin düzeleceğine işarettir. Bazı kere de bu rüya, sevincin kısa süreceğine delâlet
eder.
* ATEŞ KORU: Rüyada ateşin kor haline geldiğini görmek, maksadın ve matlubun
hâsıl olacağına ve acele ele geçecek rızka delâlet eder.
* ATEŞE TAPMAK: Rüyada ateşe taptığını görmek, sultana ve memlekete ihanet
edenlere yardım ile tâbir edilir. Taptığı ateş çok şiddetli ise haram mala delâlet eder.
Kızgın ateş zalim hükümdara da işarettir.
* ATICILIK: Bir kimsenin rüyada kendisini avcı olarak görmesi ve bir hayvanı
vurması, iş hayatında başarılı olacağına delâlet eder.
* ATLAMAK: Rüyada gerek korku ve gerekse çabuk hareket ederek bir yerden diğer
bir yere atladığını görmek, can sıkıcı ve müşkül bir söze delâlet eder. Yüksek yerden
aşağı atladığını görmek, iyi halden kötü hale meyletmeye; aşağıdan yukarıya sıçramak
da, insanın çabucak yüksek dereceye ulaşacağına işarettir. Yükseklerden
aşağıya düşüvermek, kıymetinin hemen düşmesine delâlet eder.
* ATKI: Rüyada atkı görmek, iyi bir kimseden yardım göreceğinize ve himaye
edileceğinize delâlet eder.
* ATLAS: Bir kimsenin rüyada atlastan bezlere mâlik olduğunu görmesi; dindar,
takva sahibi ve hak ehli olduğuna işarettir. Bu rüya bazı kere de şerefli ve güzel bir
kadınla evlenmeğe delâlet eder.
Rüyada durulmuş bir atlas kumaş satın aldığını görmek, güzel hizmetçilere işarettir.
Bekâr bir kimsenin atlas elbisesi giydiğini görmesi, temiz bir kadınla evleneceğine
işarettir. Fakih ve âlim kimselerin atlas elbise görmeleri, dünyayı talep etmekle tâbir
olunur ve onlar hakkında noksanlıktır.
……
* ATMACA: Rüyada atmaca kuşu görmek, cahil, zalim biri ile karşılaşmaya delâlet
eder. Yine atmaca kuşu, zalim, cahil bir idareci ile de tâbir olunur.
* ATMAK: Rüyada mancınıkla bir şey attığını görmek, zulüm ve hileye işarettir.
Bazan da bu rüya âlimlere iftira etmeye delâlet eder.
Yine rüyada mancınıkla bir şey attığını görmek, o yerde fitne zuhuruna işarettir. Attığı
okun hedefine isabet ettiğini görmek, muradının incisini elde etmeye işarettir.
Yine rüyada av avlanmak maksadıyla taş attığını görmek, kazanç ve ganimete nail
olacağının işaretidir. Bir kimse rüyada kendisine ok atıldığını ve kanının aktığını
görmüş olsa, büyük bir şahsiyetten nimete ve menfaate erişeceğine delâlet eder.
Üzerinde yeni ve beyaz bir elbise olduğunu ve bir dağın tepesine doğru ok attığını
görmek, ehil insanlar için saltanatla tâbir olunur.
* ATTAR: Bir kimsenin rüyada attar olduğunu görmesi, halkın medh ü sena
edecekleri bir işe gireceğine delâlet eder. Attar ile dost olduğunu görmek, güzel
ahlâk, cömertlik ve salâh ile nimetlenmeye işarettir.
Bazı kere de attar görmek; ilim, hidayet, hikmet ve güzel bir şekilde anılmaya delâlet
eder. Ve aynı zamanda sevinç ve huzurun da işaretidir.
* AT TERSİ (Gübresi): Rüyada at tersi görmek, şerefli bir kişiden gelecek mala
delâlet eder. Kişinin rüyada at tersi süpürdüğünü görmesi, şerefli ve kıymetli bir
zattan mala ve nimete erişeceğine işarettir. At tersi üzerine oturduğunu görmek,
akrabadan gelecek miras ile tâbir olunur.
* AVCI: Rüyada avcı görmek, kadınlara meyleden ve onları elde etmek için her türlü
hile ve desisede bulunacak adama delâlet eder. Umumiyetle avcı, hile ve desise
yapan kimse ile tâbir olunur.
Rüyada arslan veya diğer yırtıcı hayvanları avladığını görmek, diğer sultanlara hile
yapan büyük bir sultan ile tâbir olunur. Kuş ve serçeleri avlamak, halkın ileri
gelenlerine hile yapan tüccara delâlet eder. Rüyada balık avlamak, kadınlara karşı
fenalık ve hile düşünen kötü insanlara işarettir.
Bir kimsenin rüyada av köpekleri ile ava çıktığını görmesi, bütün insanlar hakkında
hayır ve onun yapacağı güzel bir iş ile tâbir dlunur.
Denizde taze ve tatlı balık avladığını görmek, helal rızka, meşru yolda çalışmaya ve
hayra delâlet eder.
* AVLANMAK: Rüyada av avladığını görmek, ganimete ve mala delâlet eder. Yine
rüyasında geyik, dağ keçisi, tavşan ve yabanî merkep gören kişi, hiç ummadığı
yerden mal ve ganimete erişir.
Bir kadının rüyada av avladığını görmesi, babasının veya koçanının malını korumaya
işarettir. Hizmetçinin av avlanması, efendisinin malından yiyeceği şeye işarettir.
Küçük çocuğun böyle bir rüya görmesi, ilim ve sanat öğrenmesi, babasının mirasına
konması ve menfaate kavuşması ile tâbir olunur.

Bazan da rüyada av avlanmak, gaflete ve işinde dikkatsiz olmağa işarettir. Av
köpekleriyle av avladığını görmek, emniyete ermeye şöhrete kavuşmaya delâlet eder.
* AVİZE: Rüyada yanar halde avize görmek veya avize yakmak, hayra alâmettir.
Avizenin kendi kendine söndüğünü görmek, ecelin yaklaştığının işaretidir.
Avize satın aldığını görmek, yeni bir işe atılmaya ve o işten temin edeceği menfaate
delâlet eder.
* AV KAPANI: Bir kimsenin rüyada, eti yenen bir hayvan için kapan kurduğunu
görmesi, helâl olan bir mal ile tâbir olunur ve onun eline helâl mal geçer.
* AVRET: Rüyada elbisesinin açılıp edep yerinin görülmesi, hayasızlığa işarettir.
Rüyada avret yerinin açık olduğunu ve bundan da utanmadığını, kendisine hiç bakan
kimse bulunmadığını görmek, içinde yüzdüğü sıkıntı ve meşakkatten ve hastalıktan
kurtulmaya delâlet eder. Eğer borçlu ise, Allahu Teâlâ ona, borcunu ödemeyi
kolaylaştırır ve kendisine bir çıkış kapısı açar. Korku içinde ise, selâmet bulur.
* AVRET ALMAK: Rüyada avret almak, yani kadın almak, zengin olmaya; onu
öptüğünü görmek, murada ermeye delâlet eder.
Yine rüyada güzel bir hanımı görmek, hayra ve rahatlığa işarettir. Bu rüya aynı
zamanda gelecek iyi bir seneye delâlet eder.
Rüyada avret yeri görmek, zenginliğe, çok evlât sahibi olmaya, uzun ömre, murada
nailiyete işarettir. Kadının avret yerini görmek, gam ve gussadan halâs olmağa; bekâr
için evliliğe delâlet eder.
* AVUÇ: Rüyada avuç içi görmek, rüya sahibinin kuvvetine, elinin açıklığına,
dünyalığının genişliğine ve rızkının bolluğuna delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Avuç rüyası altı şekilde tâbir olunur:
a) Zevk ü şevk,
b) Mal,
c) Riyaset,
d) Evlat,
e) Şecaat,
f) Haramdan sakınmak…
Ibn-i Kesir (rh.a) de şöyle tâbir eder:
– Rüyada avucunun geniş olduğunu gören rızıklanır, mal ve serveti artar, cömertlik ve
kerem ile şereflenir. Avcunun dar olduğunu görmek ise bunun zıddı.
Rüyada avucunun güzel olduğunu görmek, Allahu Teâlâ’ya âsi olmaktan sakınmaya
delâlet eder. Bazı kere de avuç içinin güzel olması ve pırıldaması duaların kabul
edilmesine işarettir.
Rüyada avucun kapandığını görmek, geçimin darlığına; avuç içinde kıl bittiğini
görmek de kedere delâlet eder. Avuçların birbirine vurduğunu görmek, ferah ve sürür
ile tâbir olunur. Elinin arkası ile diğer elinin içine vurduğunu görmek, bir musibete
delâlet eder.
Avucunu göğe doğru açtığını görmek, menfaat ve hayıra işarettir.

Avucun kapalı olması ise cimrilik ile tâbir edilir.
Avucunun içinde abdesti bozan bir nesne görmek, rüya sahibinin kuvvet ve
dünyalığına delâlet eder.
* AVUKAT: Rüyada bir avukata gittiğini ve onunla konuştuğunu görmek, ileride
avukata ihtiyacınız olacağına işarettir.
* AY: Rüyada ay görmek, sultan veya büyük zatlara işarettir.
İbn-i Şîrîn (rh.a) demiştir ki:
– Rüyada ay bedir halinde görülürse bir milletin büyüğü ve ulusu ile tâbir olunur. Ayın
gökte iki parçaya ayrıldığını görmek, yüce şahsiyetlerden birinin öleceğine delâlet
eder.
Rüyada aya asıldığını görmek, nimete ve büyük bir hayra nailiyet ile tâbir olunur.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada ay görmek şöyle tâbir olunur:
a) Mülk,
b) Vezir (bakan),
c) Mülkün nedimi,
d) Milletin reisi,
e) Güzel zevce ve hizmetçi,
f) Evlât,
g) Ana ve baba,
h) Zevç,
ı) Hayır sahibi ve ondan gelecek menfaat.
Ibn-i Fuzale demiştir ki:
– Ay bazan erkek evlâda işarettir. Bir kadının veya erkeğin kendi koynundan, yahut
vücudundan bir ay çıktığını görmesi, erkek ve bahtiyar bir evlâtları olacağını delâlet
eder. Bu ayın yavaş yavaş yükselerek semaya çıktığının görülmesi, o evlâdın insanlı-
ğın en ulvî derecesine vâsıl olacağının işaretidir.
Rüyada ayın nurunun evinin içine girip hanesini pırıldattığını görmek, büyük bir zat
tarafından verilecek mükâfata delâlet eder.
Rüyada ayı doğurduğunu görmek, arzu ve murada ermeye delâlet eder. Ayı en
yüksek, en yüce ve fezanın en derinliklerinde yüzer görmek, hayır, iyilik ve fazilet ile
tâbir olunur.
Rüyada ayın tutulduğunu görmek, memleket büyüklerinin müşkülâta uğrayıp çok
sıkıntı çekeceklerine işarettir.
Rüyada güneş ve ayı kendi üzerine doğmuş görmek, anne ve babanın rızasına
delâlet eder. Rüyada ayın kendisi ile konuştuğunu görmek, yüksek ve ulvî derecelere
işarettir.
Hıristiyan bir kadının ayı görmesi, hidayete ereceğine işarettir. Ay bedir halinde iken
bir başka gezegenle çarpıştığını görmek, iki memleket insanının birbirleriyle harp
edeceklerine işarettir.

Bakan olan birinin ayın tersine döndüğünü görmesi, vazifeden azledileceğine
işarettir.
Güneş ve ayın kendisine secde ettiğini görmek, anne babanın . rızası ile tâbir olunur.
Güneş ve aya secde ettiğini görmek ise, büyük bir günaha delâlet eder.
Rüyada güneş, ay ve yıldızların güneş yörüngesinde toplandıklarını ve güneşin daha
parlak olduğunu görmek, devlet büyükleri ve şerefli insanlar yanında sözünün makbul
olacağına işarettir.
* AYAĞI İLE İTMEK: Rüyada birisinin kendisine tekme vurduğunu veya ayağı ile
ittiğini görmek, fakirlik ile tâbir olunur. Yine tanınmış birinin tekmesine maruz kalmak,
o kişiden kendisine bir belâ isabet edeceğine işarettir.
Kişinin rüyada ayağı ile bir şeyi teptiğini görmesi, söylemiş olduğu sözü inkâr etmeye
işarettir.
* AYAK: Bir kimsenin rüyada ayak görmesi: Ana, baba, rızık, servet ve yolculuğa
delâlet eder. Yine rüyada görülen ayak, servetin devamına, iyi ve güzel amele, işlerin
sağlam tutulmasına ve itimada alâmettir.
Asi ve günahkâr birinin rüyada ayağını güzel görmesi, tevbe ve istiğfara ve Rabbine
yönelmesine delâlet eder.
Danyal (a.s.) demiştir ki:
“- Rüyada bir ayağının kırılmış veya kesilmiş olduğunu görmek, ana babasından
birinin öleceğine, ya da malının yarısını zayi edeceğine alâmettir. İki ayağının birden
kesilmiş olduğunu görmek, sefer ile tâbir olunur. Bu rüya, bazı kere de ölüme
işarettir.”
Ayaklarının demirden veya bakırdan olduğunu görmek, uzun ömre ve çok mala
delâlet eder.
Cabirü’l-Mağribî demiştir ki:
“- Rüyada ayaklarının kuş ayakları gibi olduğunu görmek, hayır ve berekettir.
Ayaklarının yarılmış olduğunu görmek ise iyi değildir.”
Cafer-i Sâdık (r.a) buyururlar ki: Rüyada ayak görmek yedi vech üzere tâbir olunur:
a) İş,
b) Ömür,
c) Gayret,
d) Mal,
e) Kuvvet,
f) Sefer,
g) Zevce,
Bazı kere de ayağının güzel görülmesi, namaza ve namazın edasına delâlet eder.
Ibn-i Şîrîn (rh.a.) demiştir ki:
“- Rüyada görülen ayaklar, insanın malı, ameli, iyi ve güzel işleri ile tâbir olunur.”

* AYAK BİLEZİĞİ: Rüyada görülen ayak bileziği erkek çocuk ile tâbir olunur. Bir
kadının rüyada üzerinde altın bilezikler olduğunu görmesi, korkudan emin olmaya
delâlet eder. Kişinin üzerinde altın bilezikler olduğunu görmesi ise, hastalığı veya din
de ona erişecek bir hataya işarettir.
* AYAKKABI: Rüyada iyi bir ayakkabı görmek, devlet ve ikbâle, kazancın artmasına
ve menfaate delâlet eder. Kötü, çürük, eski ayakkabı görmek, bunun zıddı..
* AYDINLIĞA ERMEK: Rüyada aydınlık görmek, ilim, irfan ve hikmete delâlet eder.
Bazı kere de bu rüya, sahibinin yapmak istediği bir işi başaracağına işarettir. Yine
aydınlık görmek, dinin kuvvetleneceğinin delilidir. Rüyada karanlıktan aydınlığa
çıktığını görmek, tasalardan, kederlerden kurtulmağa; çakmak ateşi çakar görmek,
korkulardan emin olmaya delâlet eder.
* AYDINLIK: İşlerde düzgünlüğün ve iyi halin işaretidir. Karanlık ise, bunun zıddı.
* AYAZ: Rüyada dondurucu ayaz görmek, veya üşüdüğünü görmek, işlerin
bozulacağının işaretidir.
* AY ÇİÇEĞİ: Rüyada görülen ayçiçeği, istikbâlin her geçen gün daha da
gelişeceğine, şöhret ve servet sahibi olmaya işarettir.
* ÂYETLER: Kur’ân-ı Kerim Allah’ın kelamıdır ve onunla hemdem olmak saadetin en
büyüğüdür. Bu sebeple âyetler görmek rahmettir.
Âyet-i Kerimeler iki türlüdür: Rahmet âyetleri, azab âyetleri…
Bir Müslümânın rüyada rahmet âyetlerini görmesi veya okuması veya okunduğunu
işitmesi, Allahu Teâlâ’nın rahmetine delâlet eder ve o kişi için saadettir. Müjdeleyici
âyetleri görmek, müjdelenmenin işaretidir.
Bir adam rüyada rahmet âyetini okuduğunu, fakat azab âyetine geldiğinde kendisine
bu azâb âyetinin okunması zorlaştığını görse, ferah ve selâmete kavuşacağına
delâlet eder.
Hasta bir adamın rüyada Kur’ân okuduğunu görmesi, şifaya kavuşacağının işaretidir.
Çünkü Kur’ân müminlere şifadır.
Rüyada Ayetü’l-Kürsi’yi okumak veya okunduğunu işitmek, rüya sahibinin gönül
nuruna, ilim, hikmet, takva ve verâ ehli biri olduğuna delâlet eder. Zira Ayetü’l-Kürsî
ism-i â’zamdır.
* AYGIR: Rüyada aygır görmek, mevki sahibi ve zengin kimselerle kurulacak
dostluğa ve menfaate delâlet eder.
* AYI: Rüyada ayı görmek, âfet, belâ ve fitneye işarettir. Bazı kere de ayı görmek,
şiddet ve kuvvetli olmayan, düşmanlığında hileye başvuran hırsıza delâlet eder.
Rüyada ayının sırtına bindiğini görmek, devlet adamlarından menfaat görmeye
işarettir. Yine ayıya bindiğini görmek, düşmana galip gelmeye delâlet eder.
Rüyada ayı derisi görmek mala, bazı kere de kötü, boşanmış ve oyunla meşgul
kadına delâlet eder.
* AYI AVCISI: Kişinin rüyada ayı avcısı görmesi, haram kazanç sahibi kimselere

işarettir. Yine bu rüya, câhil kimseleri ve şarkıcı bir hizmetçiyi veya kötü bir kadını
terbiye eden birine delâlet eder.
* AYIP: Kişinin rüyada ayıp olan bir fiili işlemesi, kötü ahlâk ve yaramaz sıfatlar ile
tâbir olunur.
* AYLIK (Maaş): Rüyada çalışma karşılığında her ay aldığınız maaşı, yine almış
olduğunuzu görmek, borç ve sıkıntı ile tâbir olunur. Bu rüya, müsrif bir eşe de
işarettir.
* AYLAR: Aylardan murad, Arabî aylardır. Bunlar da aşağıdakilerdir:
1- MUHARREM: Kişinin rüyada Muharrem ayını görmesi, sıkıntı ve belâdan halâs
olmaya, hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.
Bu rüyayı gören gurbette ise, memleketine döneceğine işarettir.
Günahkâr birinin Muharrem ayını rüyada görmesi, tevbe edeceğine ve hidayet üzere
olacağına delâlet eder. Çünkü o ayda ilk insan ve ilk peygamber Hazret-i Adem’in
tevbesi kabul edilmişti.
2- SAFER: Safer ayı içinde görülen rüyalar pek hoş karşılanmaz ve hayra alâmet
değildir. Üzüntü ve keder içinde yüzen bir adamın safer ayını rüyada görmesi,
selâmet işaretidir. Hasta birinin aynı rüyayı görmesi, şifa ve sıhhat bulacağına delâlet
eder.
3- REBIÜLEVVEL: Rebîülevvel ayını rüyada görmek, sevinç ve saadete işarettir. Bu
rüyayı gören kimse ticaretinde kâr eder, ferah ve sevinç içinde olur.
Sıkıntıda olan birinin bu ayı rüyada görmesi, sıkıntıdan kurtulacağına işarettir. Yine
evlât bekleyen birinin bu rüyayı görmesi, salih bir erkek evlâdı olacağının alâmetidir.
4- REBIÜLAHİR: Rüyada Rebîülâhir ayını görmek düşman üzerine galip olmaya
işarettir. Bu ayda görülen rüya hayra delâlet eder.
5- CEMAZİYELEVVEL: Bu ayda görülen rüya, işlerin durgunluğuna işarettir, kâr ve
alış veriş bu zamanda az olur. Rüyada Cemaziyel ayını görmek, yakınlarından birini
kaybetmeye alâmettir.
6- CEMAZIYELAHİR: Bu ayda görülen rüya hayırlı netice verecekse, rüyanın hükmü
hemen tecelli etmez ve gecikir.
7- RECEB: Receb ayı içinde görülen rüya, kuvvetli ve sahih olur; hayır ve bereket
kapıları açılır ve şer hayra inkılâb eder. Rüyada Receb ayını görmek, şeref ve
meziyete delâlet eder. Zira kâinatın efendisinin mübarek miracı Receb ayı içinde
vuku buldu.
8- ŞABAN: Rüyada Şaban ayını görmek, devlet adamlarından birinin azledileceğine
delâlet eder. Çünkü bu ayda her hikmetli iş bir emirle ayrılır. Sene içinde olacak
hadiseler yine bu ayın 15. gecesinde hükme bağlanır.
9- RAMAZAN: Ramazan Kur’ân inen bir ay ve içinde bin aydan daha makbul
olan bir gece var. Bu sebeple, bu ayda şeytanlar zincire vurulur, şer ve kötülük
kapıları kapanır. Ramazan ayında görülen rüyanın hükmü gecikmez.
Ramazan ayını rüyada görmek, bereket, hayır, iyilik, af ve mağfirete delâlet eder. Bu
rüyayı gören ilim ve Kur’ân öğrenen biri ise, ilme ve Kur’ân’a nail olur. Çünkü Kur’ân-ı
Kerim bu mübarek ayda nazil oldu. Rüyada Ramazan ayını gören saralı ve hasta ise,
tez zamanda şifa bulur, sıkıntıda ise, sıkıntıdan halâs olur.
10- ŞEVVAL: Rüyada Şevval ayını görmek, üzüntülerden kurtulmaya, ferah ve
sevince delâlet eder. Zira Şevval’in ihtidasında görülen ay, bayram ve ferahlıktır.
Bayramlar sevinç ve sürür günüdür.
11- ZİLKADE: Bu ay içinde görülen rüya, sefere delâlet ediyorsa, rüya sahibinin
yolculuğa çıkmaması evlâdır.
12- ZİLHİCCE: Kişinin bu ayda gördüğü rüya, eğer sefere delâlet ederse, hemen
sefere çıkmasında bir mahzur yoktur, sefere çıksın ve işlerini genişletsin. Çünkü bu
ay mübarek bir aydır ve hac mevsimidir. Ve bu ayda Bayram ve Kurban vardır.
Rüyada Zilhicce ayında olduğunu veya kurban kestiğini yahut kurban bayramı
namazı kıldığını görmek, borçtan kurtulmaya, nezrinin yerine gelmesine, tevbeye ve
hidayete erişmeye delâlet eder.
* AYNA: Rüyada aynanın görülmesi, hayâl ve gurur ile tâbir olunur. Aynanın kadına
delâlet ettiği de söylenir. Rüyada cilâlı ve berrak bir aynaya baktığını gören kişi,
hüzün, keder, gam ve gussadan ve sıkıntıdan halâs olur.
Bekâr bir kimsenin rüyada aynaya baktığını görmesi, onun için müjdedir. Çünkü bu
rüya, evleneceğine delâlet eder.
Rüyada altından yapılma bir ayna görmek; dince kuvvet, fakirlikten sonra zenginlik ile
tâbir edilir.
Sakalı olmayan bir kişi, rüyada aynada sakalının siyahlaşmış olduğunu görse, bu
rüya onun dünyaca insanların nezdinde makbul ve kadrinin yüceliğine delâlet eder.
Cabirü’l-Mağribî demiştir ki:
“- Rüyada aynada güzel bir yüz görmek, ferahlık ve sevince, çirkin yüz görmek de
hüzün ve kedere delâlet eder.”
İbn-i Şîrîn (rh.a.) demiştir ki: “-Rüyada ayna görmek, büyüklüğü ve parlaklığı derecesinde, rüya sahibinin
yükselmesine ve mevki elde etmesine delâlet eder.”
Aynada yüzünü güzel ve sakalını siyah görmek, eğer aslında öyle değilse, halka
karşı cömert ve kerim olmaya delâlet eder.
Zindana düşmüş bir mahkumun rüyada kendi yüzünü görmesi, hapishaneden
kurtulacağına işarettir.
Rüyada gümüş bir aynaya baktığını görmek, sıkıntı, keder ve korku ile tâbir olunur.
Altın ayna ise bunun zıddı ve dince kuvvete delâlet eder.
Rüyada, kendisini aynada bir kadın şeklinde görmek, kız çocuğu ile tâbir olunur. Eğer
o kişinin hanımı hamile ise bir kızı dünyaya gelir. Bekâr birinin bu rüyayı görmesi,
evleneceğine işarettir.

* AYRAN: Rüyada ayran içtiğini görmek, rızkın genişliğine, kıymetli ve değerli
dostlara delâlet eder. Yine birisine ayran ikram ettiğini görmek, çok çok kıymetli bir
dost edinmeye işarettir. Yayıkta ayran çalkaladığını görmek, kısmetin açılmasına;
bekâr için evlenmeye, evli için de güzel ve hayırlı bir çocuğa mâlik olmaya delâlet
eder.
* AYRILIK: Kavuşmanın zıddıdır. Bu rüya, bazı kere de düşmandan kaçmaya
işarettir.
* AYVA: Rüyada ayva görmek, hastalıklara alâmettir. Hasta olan biri rüyada ayva
görse, bu rüya, hastalıktan halâs olmaya delâlet eder. Yüksek mevkide olan biri bu
rüyayı görmüş olsa maksadı hâsıl olur.
Rüyada ayva sıktığını görmek, ticaret maksadıyla sefere çıkmaya ve kâr elde etmeye
işarettir. Ayva ağacı görmek, kendisinden istifade edilmeyen bir adama delâlet eder.
Bazı kere ayva görmek, iyi bir yere yolculuğa alâmettir. Yine ayva, güzel ve şanı yüce
bir kadın ile de tâbir olunur.
Rüyada yeşil ayva görmek, sarısını görmekten daha hayırlıdır.
* AZAMET (Ululuk): Rüyada azim bir yere çıktığını görmek, Allahu Teâlâ indinde
yüksek derecelere delâlet eder. Bazan da bu rüya, günahkârın tevbesi, kâfirin
hidayeti olarak tâbir olunur.
* AZAD ETMEK: Bir kimsenin rüyada herhangi birini azad etmesi, kurban ile tâbir
olunur. Rüyada kendisini azad ettiğini görmek, kurban kesmeye delâlet eder.
Hanımını azad ettiğini görmek, hanımdan ayrılmaya işarettir. Hasta birinin azad
olduğunu görmesi, ecelin yaklaştığının işaretidir.
Günahkâr birinin azad edildiğini görmesi, tevbeye delâlet eder ve günahtan kurtulur.
Borçlu olan rüyada azad edildiğini görse, bu rüya, borçtan kurtulacağının işaretidir.
* AZARLAMA: Kişinin rüyada azarlanması, vakar ve tazim ile tâbir olunur.
* AZGINLIK: Rüyada azgınlık ettiğini görmek, hayra alâmet değildir, dince fitne
sayılan şeylere delâlet eder.
* AZL: Rüyada azl edildiğini görmek, sıkıntı ve kederden kurtulmaya delâlet eder.
Memurun azledildiğini görmesi, vazifesinde devamlı ve başarılı olacağına işarettir.
* AZIK: Rüyada azık torbası görmek, uzun bir sefere çıkmaya delâlet eder. Dul bir
kadının bu rüyayı görmesi, yakında evleneceğine işarettir. Kız için de durum aynıdır.
* AZRAİL (a.s.): Rüyada can alıcı meleği güler yüzlü görmek, şehidlik ile tâbir
olunur.. Öfkeli bir halde görmek, tevbe etmeksizin ölmeye delâlet eder.
Hasta bir adamın rüyada Azrail (a.s.) ile görüşmesi ve onu yendiğini görmesi,
hastalıktan şifa bulacağına ve eski haline avdet edeceğine işarettir. Rüyada Azrail
(a.s.)’in elini öptüğünü görmek, gelecek bir mirasa delâlet eder. Rüyada can alıcı
meleğin, kendisine galip geldiğini görmek, ölümün yakın olduğuna işarettir.
Rüyada Azrail’e selâm verdiğini görmek, dünyanın sıkıntı ve belâsından emin olmaya

delâlet eder.
İmam Nablusî demiştir ki:
“-Rüyada Azrail (a.s.)’i görmek, ailesinden ayrılmaya, kıtlık olmasına, ziraat ve
meyvelerde görülen âfetlere delâlettir.
Bazı tâbirciler de demiştir ki: Rüyada Azrail’i gören kimse, lüzumlu olan bir işe girer.
Azrail suretine girdiğini gören kişi ise, insanlara galip gelir…
Her şeyin en güzelini ve doğrusunu Allahu Teâlâ bilir.