Rüya Tabirleri - Ağrı Radikal - Ağrı Radikal
Parçalı bulutlu
  • EURO 4.93
  • DOLAR 3.99

Rüya Tabirleri

RÜYA HAKKINDA HADİSLER
ÖNSÖZ
RÜYANIN MAHİYETİ ve ÇEŞİTLERİ
İMAM NABLÛSÎNİN RÜYA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

ABCÇDEFGHIİKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

 

 

İSLÂMÎ RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ
RÜYA HAKKINDA HADİSLER
Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ederler. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurdular ki:
– Nübüvvetten sonra baki kalacak ancak mübeşşirattır.”
Sahabiler sordular:
– Mübeşşirat nedir, ey Allah’ın Resulü?
Buyurdular ki:
“- Salih rüyadır,”
Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)’den: Nebiyy-i Zîşan efendimiz buyurdular:
“- Sizden biriniz hoşuna gidecek bir rüya görürse bu rüya Allah’tandır. Onun
için Allah Teâlâ’ya hamd etsin ve onu söylesin,”
Yine Kâinatın Nuru ve Allah’ın Sevgilisi buyuruyorlar:
“- Beni rüyada gören kimse, uyanık iken de görecektir veya görmüş gibidir. Zira
şeytan benim suretime giremez,”
Müslim’in diğer bir rivayetinde Allah’ın Aziz Peygamberinin şöyle dediği nakledilir:
“- Sizden hanginiz en doğru sözlü ise onun rüyası da en doğrudur,”
O halde rüyalarımızın gerçekleşmesini istiyorsak, doğru sözlü olmalıyız. Günahtan,
haramdan, yalan ve gıybetten ve yüce dinimizin men ettiği şeylerden uzak
durmalıyız. Kişi salih olursa, rüyası da salih olur. Kişi Rabbi kerimine kulluk eder,
Rabbini severse, Rabbi de onu ilâhî müjdelerle rızıklandırır.

İSLÂMÎ RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ
ÖNSÖZ
Şüphesiz sözlerin en güzeli ve hayırlısı ve en doğrusu Allah Teâlanın kelamıdır. O
Allah’a yaratıklarının sayısınca hamd ederim ki, bizi yokluktan varlık âlemine getirdi,
bize göz, gönül, akıl ve iç şuur verdi. Benzeri, ortağı olmayan ve misli bulunmayan
Allah ‘ı tesbih ederim.
O’nun yardımı olmadıkça, el ne yapar, kalem ne yazar? O, kereminin selini benim
bostanıma akıtmasaydı, ben bir kelime söylemeye bile kadir olamazdım. Ona tekrar
tekrar hamd ederim.
Salât ve selâm, sevgi ve ihtiram, Nebiler Sultanı, âlemin Rahmeti, Mahşer Meclisinin
Seyyidi, Arap ve Acemin medar-ı iftiharı Cenâb-ı Muhammed üzerine olsun. Yine
salât ve selâm, O’nun âl ve ashabı üzerine.
O ki, onun gelişi rüyalarla müjdelendi. O ki, âlem onun yüzü suyu hürmetine yaratıldı.
O, Rabbinden aldığı vahiyle bize bilmediğimizi öğretti. O ki, onun zâtının güneşine
pervane olan ulular âleme birer rahmet nişanı gibi indiler.
O büyükler, o velîler, o gönlü duru ve yüzü ak ermişler, hayatımızı süsledikleri gibi,
rüyalarımızı da gerçek manâsıyla bize beyan etmişlerdir.
Rüya vardır, korkunç gibi durur, fakat onun arkasındaki mânâ müjdedir. Rüya vardır,
hoş ve güzel görünür, ama sonu güzel olmayabilir. Bütün bunları anlamak feraset işi,
ilim işi, irfan ve şuur işidir.
Hayatta ne rüya görmek, ne de rüya görmemek kimsenin kendi elinde de değildir. Hiç
kimse ben rüya görmüyorum diyemez. Zaten rüyayı insan istese de göremez, insana
rüyayı bir gösteren, bir hazırlayan vardır.
Nasıl ki hayatımızı bir hazırlayan, bir yaratan var. Çok kere insan bir şeyi ister, fakat
ona eremez. Çok defa da arzu etmediği bir şey vücuda gelir. Eğer herkesin istediği
olsaydı, zâlimler tahtlarından inip kara toprağa girerler miydi? O kadar güzelliğiyle
beraber Hazreti Yusuf da köle olarak satılmaz, zindanlara düşmezdi. Bütün bunları
bilmek, düşünmek gerekir.
Evet; herkes rüya görür. Ne var ki, her insanın gördüğü rüya gerçek olmaz. Zaten
rüyalar gerçek olsaydı, âlem bir başka âlem olurdu.
Gerçek ve sâdık rüyalar Peygamberlere mahsus olan rüyalardır. Peygamberlerin
rüya âleminde gördükleri gün gibi aşikâr olur ve aynen zuhur eder.
Bir de velîlerin ve salih kimselerin gördükleri rüyalar hedefinden şaşmaz. Ama bu
rüyaları da tâbir edecek kişiler ehil olmalıdır.
Bir gün bir adam, îbn-i Sîrîn Hazretlerinin huzuruna geldi ve;
-Ben, dedi, rüyamda bir kuşun mescidden güzel bir taş alıp
gittiğini gördüm!

İbn-i Sîrîn (rh.a.) şu karşılığı verdi:
– O halde Hasan-ı Basrî Hazretleri vefat etti.
Gerçekten o gün Hasan-ı Basrî Hazretlerinin vefat ettiği görüldü.
Rüyayı gören kadar, tâbir eden de mühimdir. Her rüya, mutlaka gerçek olacak diye
bir şey de yok. Rüyanın gerçeğe ayna tutması, rüya sahibinin iman ve ameline, sıdk
ve ihlâsına bağlıdır.
Rüya tâbir ederken de şahıs ve zamanı hesaba katmak lâzımdır. Şahıs, zaman ve
hal gözetilmeden rüyayı tâbir etmek yanıltıcı olabilir.
İnsandaki günah ve kusurlar, yüce menzillere ulaşmaya mani olduğu gibi, rüyalara da
tesir eder. Günahkâr bir kimsenin gördüğü rüya çok kerre çıkmaz. Bir de bu günün
insanının hâlini düşününüz.
Gün boyu binbir türlü hâdiselerle haşir neşir olan insanın gece olunca berrak rüyalar
görmesi imkânsızdır. Onun gördükleri, gündüz boğuşup durduğu işlerin gece ruhuna
aksetmesidir.
Hem hayatımız hem de rüyamız için haramlardan uzak kalmak, ibadetlere devamlı
olmak ve Kur’ân ikliminde yaşamak lâzımdır.
Bataklıkta can bülbülü dem çekmediği gibi, günah karanlığına boğulan kalblerde de
hikmet ve marifet olmaz. Ve cahilin canı ilâhî zevkten, ilâhî neşeden nasip alamaz.
Hele rüyadan hiçbir pırıltı onun dünyasına aksetmez.
Buna mukabil sâlih bir mümine, pak ve duru bir gönül sahibine, hakikat ehline, arif ve
velîlere rüya ile nice hayâl edilmez işler anlatılmıştır. Onların rüyası “Düş” olmaktan
çıkıp gerçeğe kapı açmıştır. Bunun âlemde nice misalleri vardır.
İnsan çok kerre rüyaların dış görünüşüne bakar, hüküm verir. Bilmez ki o rüyanın
içinde ne hikmetler, ne sırlar gizlidir.
Meselâ, şu rüyanın dış görünüşü insanın tüylerini ürpertecek kadar dehşetli. Fakat
mânâsı o nisbette güzel ve sevindirici. Ne var ki, bu rüyayı anlamak herkese nasip
değildir.
imam Nablûsî demiştir ki:
– Bir kimsenin rüyada Kur’ân-ı Kerim sahifesi üzerine sidik ettiğini görmesi, hafız
olacak bir çocuğunun dünyaya gelmesine delâlet eder.
Ve yine rüyada cami mihrabına sidik ettiğini görmek, rüya sahibinin oğullarının imam
olmalarına delâlet eder.
Görüldüğü gibi, dış yüzüyle bu iki rüya fena ve kötü, hatta insanı ürperten cinsten.
Ama işaret ettiği mânâ ne kadar hoş ve güzel.
Nasıl görülürse görülsün, rüyalar kötüye yorumlanmamalıdır. Çünkü, çoğu zaman
rüya, yorumuna göre çıkar. Ve düşler herkese de anlatılmamalı. Ehli bulununca
söylenmelidir.
***

İSLÂMÎ RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ
Sen ölüp dirilmeye hiç inanmazsın ama,
Peki ne diyeceksin, ey adam, bu rüyama?
Rüyalar dahi ruhumuzun varlığına bir delildir. Ve öteler âlemine de bir hüccettir.
Kâinatın nuru ve Allah’ın şerefli Resulü -selâm üzerine olsun-buyuruyorlar ki:
“- Mümin bir kulun müjdesi, sâlih rüyalardır. “(1)
Nihayetsiz kudret sahibi ve Din gününün Mâliki olan Allah Teâlâ dilediği mümin
kulunu böyle bir rüya ile müjdeler. Rüya, bir hayâl neticesi olmaksızın uyku âleminde
ruha münkeşif olan ve hayırlı bir hadisenin zuhur edeceğini işareten gösteren ve ger-
çeğe ayna tutan bir hâldir.
“Düş” deyip geçiyoruz. Öyle ama, bu düşlerin dizginini bir tutan vardır. Ve o dilediğine
dilediğini verir.
Yine Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz buyuruyorlar:
“- Uyku hâlinde görülen rüyaların en gerçeği, seher vaktinde görülenidir. “(2)
Merhum Ö.Nasuhi Bilmen hocamız bu hadis-i şerifin izahında şöyle demişlerdir:
“- Malum olduğu üzere rüya, uyku esnasında görülen şeylerdir ki, bunlara lisanımızda
‘Düş” denilir. Rüya, ruhun uyku halinde iltihak ettiği gayb âleminden bazı hakikatlere
ıttılâı suretiyle husule gelir.
Mamafih rüyalar iki kısma ayrılır: Biri sâdık rüyalardır ki, ruhun melekût âlemine
ittisâliyle husule gelen bazı hakikatlerdir.
Diğeri de kâzib (yalan) rüyalardır ki, uyanıklık esnasındaki kuruntulardan ve mizacın
bozukluğundan ve bazı şeytanî ilkaattan neşet eden asılsız rüyalardır.
(1)500 Hadis, Ö. Nasuhi Bilmen, s. 90.
(2)500 Hadis, Ö. Nasuhi Bilmen, s. 8.

İSLÂMÎ RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ
Rüyaların en sâdıkı ise seher vaktinde görülenidir. Çünkü seher vakitleri en lâtif, en
nurânî bir zamandır. Seher vaktinde sabah namazı için bir kısım melekler yeryüzüne
inmeye başlarlar. O anda gecenin zulmeti zail olup gündüzün nûraniyeti yüz göstermeye
başlamış bulunur.
İşte bu gibi sebeplerden dolayıdır ki, seher vaktindeki rüyalar, geceleyin ve gündüzün
görülen rüyalardan daha sâdık, daha kuvvetlidir.
Sâdık rüyalardan bir kısmı pek vazıh bulunur. Tevile, tâbire muhtaç olmaz (yani
görüldüğü gibi meydana çıkıverir).
Bir kısmı da temsilât kabilinden olup, tevil ve tâbire muhtaç bulunur. Cihan güzeli
Hazreti Yusuf (a.s.)’ın onbir yıldız ile güneş ve ayın kendisi için secde ettiklerini
rüyasında görmüş olduğu gibi.
Birçok rüyaların bilâhare görüldüğü gibi veya ona benzer bir surette zuhura gelmesi
ruhun varlığına ve başka bir âlemin mevcudiyetine pek açık bir delildir.”
Evet:
isterse sen inanma, uykuda görüyorum,
Bulutların üstünde bir saray örüyorum!
***
Hazret-i Yusuf (a.s.)’un rüyasını Kur’ân-ı Kerim bize haber vermektedir. Şöyle ki:
“- Hani bir zamanlar Yusuf babasına, “Babacığım! Ben, rüyamda onbir yıldızla güneşi
ve ayı gördüm. Gördüm ki bana secde ediyorlar!” demişti. “(3)
İnsan bazan rüyayı kendi hakkında, bazı kere de bir başkası hakkında görebilir.
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Peygamberlerin rüyası gün misâli zahir olur. Velî ve
sâlihlerin rüyası da zamanı gelince zuhur eder.
Burada buna bir misâl verelim: Hicrî 158 tarihinde hilâfet makamına geçen El-Mehdî,
geçmişlerin yaptıkları zulüm ve haksızlıkları önlemek emelindeydi ve bunun için de
gayret kanadını açmıştı. Öyle ki, tatbik ettiği güzel ve âdil idaresiyle bütün mazlumların
ümit ışığı olmuştu.
Öyleydi ama, yine de zindanlarda mazlum ve masumlar bulunmaktaydı. Elbet
bunların hepsinden tek tek malumatı yoktu. Kim hangi zindanda ne çileler çekiyor
henüz bilmiyordu. Bu zindan derdi çeken mazlumlardan biri de Nebiler Nebisinin
neslindendi. Yani Seyyidlerdendi.
Zindanın rutubet kokan hücrelerinde gönlünü Rabbinin dergâhına açmış, hâlini ona
arz etmişti. Çünkü ondan başka kendisine imdad edecek kimse yoktu.
(3) Yusuf Sûresi, 4.

İSLÂMÎ RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ
Halife bir gece yumuşak yatağına gömülüp yattı. Ve az sonra dehşetle bir çığlık attı.
Çünkü korkunç bir rüya görmüştü. Ona ihtar ediliyordu. O da gözünü açar açmaz
kapıcısını çağırdı ve dedi:
– Koşarak hapishaneye git ve doğu köşesindeki hücrede yatan bir genç vardır,
hemen onu çıkar, isterse buraya getir: İste mezse kendi hâline bırak, dilediği gibi
hareket etsin…
Halifenin adamı nefes nefese sarayın zindanına koştu ve halifenin emrini bildirdi.
Derhal genç adamı buldular ve dediler:
– Haydi dışarı!
Genç, bir besmele çekip kendisini kapı dışarı attı ve Rabbine hamdetti:
– Ey delikanlı, dediler, şunu bil ki halifenin emriyle çıkıyorsun, istersen seni onun
huzuruna götürelim.
Genç adamın dudakları bir yay gibi gerildi ve dedi:
– Ben halifenin huzuruna çıkmak istemiyorum. Ona minnetim de yoktur. Eğer halifeye
kalsaydı ben daha nice zaman zindan derdi çekecektim. Ben büyük dedeme teşekkür
ederim. Bundan böyle de ömrüm oldukça O’na hep salavat getireceğim. Bana çıkış
yolunu gösteren, bana bu duayı öğreten de O’dur.
Sordular:
-Seni çıkaran halife değil mi ? Emri o verdi bize.
Genç tatlı bir tebessümle güldü:
– Aslında halife emir vermedi, verdirdiler!
O da ne demek?
Demem şu ki: Ben bu zindanda haksız yere bekletiliyordum. Her gece gözyaşları
içinde Resûl-i Ekrem efendimiz üzerine salavat okuyor, benim bu belâlı yerden
kurtulmam için şefaat etmesini istiyordum. O Sultan Nebi, bir gece rüyamda bana
göründü: “Mahzun olma, şu duayı oku ve kurtul.”buyurdu. Ben de o duayı
okuyarak başımı yastığa koyuyor ve yatıyordum. İşte o duanın bereketiyle halife beni
bıraktı.
– Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh. Peki o dua nasıldı?
– Dua şöyle idi: “Ey en gizli yalvarmaları duyan, ey her şeye gücü yeten, ey ölüleri
dirilten, dirileri de öldüren, cansız kemiklere et giydirip, onlara hayat bahşeden
Allahım! Resulün Hazret-i Muhammed’e sayısız salât-ü selâm olsun. Onun hürmetine
bana bir çıkış yolu ihsan et, bir çare vücuda getir. Çünkü sen her türlü çareyi bilirsin,
benim ise elimden hiçbir şey gelmez.”
Ey genç adam! Duan da mübarek, sen de mübareksin. Sana müjde olsun!
İşte, bu duadan sonra gelip beni çıkardınız. Nasıl, çıkaran halife mi, yoksa Cenâb-ı
Kibriya mı?
Bunun üzerine halifenin adamı saraya döndü ve huzura çıktı:

İSLÂMÎ RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ
– Ey müminlerin emiri, dedi, o genç, beni halife bırakmadı, bıraktırdılar, diyor ve bu
sebeple huzurunuza gelmiyor.
Halife Mehdi gözlerini yükseklere dikip mırıldandı:
Beli, doğru söyler o genç. Rüyamda elinde kocaman bir balyoz bulunan bir genç
başıma dikildi ve balyozu kaldırıp haykırdı:
Ey Mehdi! Davran! Ya hapishanede bekleyen o mazlum genci hemen salıverirsin,
yahut da kaldırdığım bu balyoz beynini yere döker ve seni kara toprağa indirir.
işte az daha geç kalsaydım beynim paramparça oluverecekti.
***
Görüldüğü gibi bu bir rüya, ama ihtar edici ve kurtuluşa götürücü bir rüya.
Merhum Akif ne güzel söyler:

Bu âlem şöyle bir rüya imiş, yahut muvakkatmiş,
Onu ukbâda anlarsın, ne müthiş bir hakikatmiş!”
Rüyada insana azap ve müjde vâki olduğu gibi, ahirette de müjde ve azap vardır.
Artık ben görmediğim bir âleme inanmam demek abestir. Çünkü yumuşak yatağında
yattığın halde kâh azap, kâh müjde, kâh sevinç, kâh üzüntü seni buluyor. O halde
ölüm de seni bulacak ve Allah Teâlâ senin hesabını görecektir.
İnsan rüyayı sadece kendi hakkında da görmez. Çok kere başkaları için de rüya
görülebilir. Rüya, insanın çoluk çocuğu, ana babası, akrabaları, kardeşleri, dostu,
meslekdaşı, zevcesi ve hemşehrileri gibi başka başka kimseler için zuhur edebilir.
Buna misâl şudur:
Bir gece küfrün başı Ebu Cehil rüyasında İslâm dinine girip Allah’ın Resulüne biat
ettiğini gördü. Bu rüya, onun kendi hakkında değil, oğlu hakkında tecelli etti; Hazret-i
İkrime İslâm’a can atarak ebedî saadetin burcuna kondu ve dünyadan şehid olarak
ayrıldı.
Hazret-i İbrahim (a.s.) efendimiz de rüyada göz nuru oğlunu kurban ettiğini gördü ve
bunu ona açıkça ifade ederek:
“- Yavrucuğum, dedi, ben rüyamda seni kestiğimi görüyorum. Artık bak, sen ne
diyeceksin?”(4)
Allah Teâlâ’nın yüzünü keremlendirdiği o güzel çocuk derhal babasının emrine baş
kesti ve teslimiyet âbidesi olarak insanlığa bir nümûne-i imtisal oldu.
İnsanoğlu çok defa rüyaların billur saraylarında yaşar. Kâh bir ülkeye şah olur, kâh
padişah olur, kâh tahtından kara toprağa düşer. Kâh bir nazlı dilberin elinden bade
içer. Kâh gökte bulutların üstünde mekân tutar, kâh yerin tâ dibine batar. Bütün
bunlar bir anlık uyku hâlinde olup biter. En uzun rüyalar bile üç dört dakikayı geçmez.
Fakat bu kısa zaman diliminde insana nice bin gaipler gösterilebilir ve nice gizli haller
aşikâr olur.
(4) Saffât Sûresi, 102.

İSLÂMÎ RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ
Hiç kimse ben istediğim zaman rüya görür, istediğim zaman görmem ve ben
dilediğimi görürüm de diyemez. Çünkü rüyanın mahiyeti henüz keşfedilmemiştir ve
Ruh, Rabbin emrindedir. Allahu Teâlâ dilemeyince kim ne yapabilir ki?
Rüyalar ve insanlar için çok sözler söylenmiştir. Ne var ki, rüyaların gerçek olanı da,
sadece hayâl âleminde kalanı da vardır. Ve çok kere de insanlar gördükleri rüyaları
unuturlar. Evvelce de ifade ettiğimiz gibi gerçek rüyalar peygamberlerin, velîlerin,
sâlih kimselerin rüyalarıdır.
Keremi sonsuz Rabbimiz dilediği kuluna rüya âleminde bazı sırları ve gaipleri
bildirmeye de kadirdir. Ve gaybın anahtarı onun kudret elindedir. O bildirmedikçe de
hiç kimse gaybı bilmez.
Tarihte hakikat olmuş çok rüyalar vardır, ama ille de rüya ile amel etmek diye bir
mecburiyet yoktur.
Şimdi bir iki örnek verelim:
Sahabîlerden Abdullah İbn-i Abbas (r.a.), bir gün uykudan yüzü sapsarı olarak kalktı
ve şöyle dedi:
“- İnna lillahi ve inna ileyhi raciûn. (Biz Allah’ın kuluyuz ve -ahirette- ona döneceğiz) “.
Yanında bulunan arkadaşları hayret edip sordular:
-Ey Abdullah! Ne var, ne oluyor? Niçin böyle kederlendin?
Gül güzlü güzide sahabi çırpına çırpına:
– Vallahi, dedi, bugün Hazret-i Hüseyin ve arkadaşlarını öldürecekler.
– Aman, dediler, bunu nereden çıkardın, ey iyiler iyisi?
O sözlerine şöyle devam etti:
– Rüyamda Nebiyy-i Zîşan efendimizi gördüm. Çok müteessirdi. Ellerinde içi kan dolu
bir şişe vardı. Hâlâ yerden kan topluyordu. Bana bakarak:
– Ey Abdullah, buyurdu, biliyor musun, ümmetim benden sonra neler yaptı?
– Hayır, ey Allah ‘in Resulü, bilmiyorum!
– Bugün torunum Hüseyin’i ve arkadaşlarını öldürdüler. Bu, onun kanıdır. Ben bu kanı
aldım, yüce Rabbime götürüyorum!
Abdullah (r.a.), hem bu rüyayı anlatıyor, hem de gözyaşlarının selinde sanki
boğuluyordu, gözlerinden boşalan yaşlara mani olamamıştı ve durmadan
hıçkırıyordu:
– Bu rüyaya göre vallahi bugün onu şehit edecekler!
Herkes dehşet ve hayretin çengelinde titremekteydi:.
– Hayır, ya Abdullah, diyorlardı, bu bir rüya, bunun tâbire, tevile ihtiyacı vardır. Yüce
Allah rüyanı hayra tebdil eylesin.

İSLÂMÎ RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ
Hazret-i Abdullah İbn-i Abbas, yaşlı gözlerini arkadaşlarına dikerek tane tane konuştu
ve dedi:
– Ey iyi insanlar! Vallahi, Resulullah’ın görüldüğü rüyanın tâbire ve tevile ihtiyacı
yoktur. Onun görüldüğü rüya gün gibi zahir olur. Vah başımıza gelenlere!
O güzide sahabinin arkadaşları o günün tarihini hafızalarında tuttular. O gün Hicretin
62. senesi, Muharrem’in 10’u ve günlerden Cuma idi.
Bulundukları yere ancak 25 gün sonra haber ulaşabildi. Hazret-i Abdullah’ın rüyayı
gördüğü gün gerçekten de Hazret-i Hüseyin (r.a.) ve 72 arkadaşı, bir damla suya
hasret bırakılarak Kerbelâ çölünde şehid edilmişlerdi. Bu rüya da böylece acı bir şekilde
gerçekleşmiş oluyordu.
Gönlü Cenâb-ı Hakk’ın kerem güneşiyle pırıldayan o büyük sahabinin rüyası gün gibi
zahir olmuştu. Çünkü rüyada Nebiler Sultanını görmüşlerdi. Allah’ın aziz Peygamberi
buyurmuşlardır ki:
“- Her kim beni rüyasında görürse mutlaka beni görmüş olur. Çünkü şeytan
bana temessül edemez. “(5)
Tabii ki, Allah’ın Resulünü rüyada görenin onun mübarek şemâlini de bilmesi ve
tanıması lâzımdır. Allah’ın sevgili ve şerefli Resulü bütün beşeriyetin bir rehber-i
hidâyetidir. Onun mukaddes vücudu bir mücessem nûr-i ilâhîdir. Onun zatının nuruna
canlar pervane kesilmiştir. Onun nezih ve parlak siması güneşlerin güneşidir. Ve
âlem halkı onun için yaratılmıştır. Şeytan ise ebedî olarak lanete uğramış bir
bozguncudur ve bir fitne kaynağıdır. Artık böyle olunca Resûl-i Alişanın o nezih, o
nûrânî varlığına nasıl bürünebilir?
Demek ki, kâinatın efendisinin görüldüğü rüyaya şeytanın müdahale imkânı yoktur.
Osman Gazi’nin Rüyası:
Bir zaman Osmanlı imparatorluğunun kurucusu Osman Gazi de bir rüya görmüştü.
İnsan kendi arzu ve isteğiyle rüya göremez, ona gösterilir, işte Osman Gazi’ye rüya
âleminde hakikatin kapısı aralanıyor, müjdeler ve saadetler bahşediliyordu.
Gördü ki, göbeğinden bir su fışkırmaktadır. Bu su büyüye büyüye nihayet geçit
vermez bir nehir oluverdi. Sonra da bu çağlayan nehrin kenarında ulu bir çınar boy
verdi.
Çınar ama, ne çınar! Öyle ulu bir çınar ki, dalı budağı her tarafı tutmuş, tepesi göklere
doğru gözün göremeyeceği kadar yükselmişti. Ve bu çınarın gölgesinde renk renk
uçuşan insanlar. Çınarın gölgesi adetâ insan denizi…
Osman Gazi rüyada bu güzel manzarayı seyrederken birden karşıdan Şeyh Edebâli
Hazretlerinin geldiğini gördü. Şeyhin koynundan gözleri kamaştıran parlaklıkta bir
ayın çıktığını ve gelip kendi koynuna girdiğini müşahede etti.
Büyük insanların rüyası da kendileri gibi büyük ve güzel olur. Gerçekten bu rüya pek
güzeldi. Osman Gazi hemen yattığı yerden kalktı:
(5) 500 Hadis, Ö. Nasuhi Bilmen, 257.

İSLÂMÎ RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ
– Rabbimin keremine hamd olsun ki, dedi, güzel bir rüya gördüm. İnşallah sonu da
hayırlı olur!
Derhal Şeyh efendinin huzuruna vardı ve rüyada gördüklerini tane tane anlattı ve
dedi:
– Ey apaydın Pîr, ne buyurursunuz?
Şeyh hazretleri bir müddet daldılar. Sonra yüzlerinde görülmemiş bir ışık çağlayanı
belirerek başını yükseklere kaldırdılar:
– Tebrike şayan bir rüya görmüşsün, beyzadem, dediler. Osman Gazi’nin dudakları
muhabbetle kıpırdadı:
Elhamdülillah!
Şeyh Edebâli (k.s.), kutlu rüyayı şöyle tâbir buyurdu:
– Beyzadem! Göbeğinden çıkan su senin soyun ve neslindir. Onun çoğalacağı ve
dünyayı tutacağı ve yüzyıllarca da devam edeceği anlaşılıyor. O nehrin kenarındaki
ulu çınar ağacı da senin elinle kurulacak kudretli ve büyük bir devlete alâmettir. Öyle
bir devlet ki, kıyamet alâmetleri ortaya çıkmadıkça sarsılıp yıkılmayacak. Onun
sayesinde nice milletler huzur içinde hayatlarını sürdürecekler.
Ey Beyzadem! Bu rüyada sana bir değil iki mükâfat görünüyor.
Osman Gazi sordu:
– O iki mükâfat nedir, ey Pîr?
-Şeyh şöyle cevap verdi:
– Bu mükâfatın biri, o kurulacak muazzam devlet, öbürü de benim kızımdır!
Şeyh hazretlerinin bu son sözleri Osman Gazi’nin yüreğine bir alev halinde aktı.
Utancından başını eğip sessizliğin girdabına daldı. O kadar, o kadar ki, yer yarılsa da
kendisini yutsaydı memnun bile olacaktı.
Osman Gazi başı önde ve eriyecek halde dururken, şeyh hazretlerinin dudakları
tekrar kıpırdadı ve dedi:
– Bu çifte mükâfatın ikincisi benim kızım Mal Hatun’dur. Allah Teâlâ onun da sana
verilmesini takdir etmiş! Benim koynumdan çıkıp senin koynuna giren ışıklı ayın tâbiri
de işte budur! Allah mübarek etsin!
Zaman geldi, Osman Gazi’nin rüyası da gün gibi zahir oldu ve onun kurduğu devlet
hak ve adalet ölçülerinde kılı kırk yararak âlemde misli bulunmaz işleri başardı. Ve
onun devleti asırlarca İslâm’ın sancaktarlığını yaptı.
İşte bu da bir rüya, fakat ayniyle vâki olmuş bir rüya…
Rüyayı gören kadar, tâbir eden de mühimdir. Herkes rüya tâbir etmek melekesine
sahip değildir. O da ayrı bir iş ve sırdır. Ve görülen rüyalar herkese anlatılmamalıdır.
Ancak ehli bulununca anlatılmalı, ehli de rüyayı iyiye ve hayra yormalıdır. Çok kere
rüya tâbir edildiği şekilde tecellî eder.

İSLÂMÎ RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ
Kişiye bir rüya anlatıldığı zaman, rüyayı tâbir edecek kimse rüya sahibine en kısa
yoldan şöyle demelidir:
– İnşaallah gördüğün hayırdır. Hayra ermeyi, serden kaçınmayı arzu ederiz. Hayır ve
iyilik bizim, şer de düşmanlarımız içindir. Hamd âlemlerin yegâne mâliki ve Rabbine
mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım dileriz. Şimdi rüyanı anlat.
Dikkat edilecek diğer bir husus da, güneşin doğup ve battığı zamanla zeval vaktinde
rüya tâbir edilmemelidir.
Rüya sahibi, rüyasının tâbirini çok arzu ediyorsa, onu ancak bir âlim ve öğüt verene
anlatmalıdır. Cahil ve düşmana rüya anlatmak insanı ümitsizliğe düşürebilir. Cahil,
bilmediği halde rüyayı tâbir ederek güzeli çirkin, çirkini de güzel gösterebilir.
Denilmiştir ki: Rüya, uçan bir kuşun ayağı üzerindedir. Tâbir edilmedikçe onun için
istikrar yoktur. Tâbir edildiği halde hemen yerini bulur..
Rüyalar üzerinde çok durmak ve hep rüyalarla meşgul olmak da insanı bazan
huzursuz eder. Her zaman güzel rüyalar görülmez, bazı kere rüyanın dış yüzü
korkunç gözükür, ama içten güzeldir. Güzel gözükür, fakat onda hayır bulunmaz.
Bütün bunlar ilimle, ferasetle, irfan ve hikmetle bilinir.
Bir kere daha ifade edelim ki, rüyasının sâdık ve doğru olmasını arzu eden kimse,
sözünde ve özünde doğru olmalıdır. Yalan, gıybet ve koğuculuk gibi kötü huylardan
ve kalbi karartan günahlardan uzakta bulunmalıdır. Çünkü günah karanlığı çöken
kalbe hikmet nuru inmez. O kalbde bir hakikat meyvesi boy vermez. Tâ ki günahta
tevbe edip temizlenene kadar.
Yalancının rüyası, yine yalan ile neticelenir. Yalancı ve iffetli olmayanlar da rüya
görürler, fakat gördükleri rüyayı tamamıyla hatırlayamazlar. Rüyada görmediği halde
gördüm demek de bir başka hatadır. Bu hususta Resûl-i Zîşan (s.a.v.) efendimiz
şöyle buyurmuşlardır:
“- Rüyasına yalan katarak anlatan kimseye kıyamet gününde bir arpa danesinin
iki ucunu bir araya getirip düğüm vurması teklif edilir. Bir kimse gözleri üzerine
yalan söylerse Cennet kokularını alamaz. İftiranın en büyüğü, adamın kendi
gözlerine yaptığı iftiradır ki, ben gördüm der, halbuki bir şey görmemiştir.”(6)
Evet: Hiçbir şey görmeden şunu şunu gördüm demek, kendi gözüne iftiradan başka
nedir ki? Hem görmek veya görmemek insanın kendi elinde de değildir. İnsana bazı
şeyler gösterilir. Bazan müjde, bazan korku, bazan sevinç, bazan keder vardır. Ama
sâlih rüyalar mümin kulun müjdesidir. Kul kendisi sâlih olunca, rüyası da sâlih olur.
imam Nablûsî (rh.a) demiştir ki:
“- Bazı kere de tâbir, rüyanın aksiyle olur. Nitekim tâbirciler, ağlamayı, sevinç;
gülmeyi keder ve üzüntü, taunu harp, harbi taun; seli düşman, düşmanı sel; incir
yemeyi pişmanlık, pişmanlığı incir yemek; çekirgeyi asker, askeri de çekirge ile tâbir
ederler.
(6) İmam Nablûsî.

İSLÂMÎ RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ
O halde, her şeyde olduğu gibi rüyayı da ehline bırakmalıdır. Çünkü el üstünde el
vardır.
Bir gün, bir adam, İbn-i Sîrîn hazretlerinin huzuruna geldi:
– Ey gün görmüş üstad, dedi. Rüyamda incileri domuzların boynuna astığımı
müşahede ettim. Bu nice bir şeydir?
İbn-i Sîrîn (rh.a.) derhal şu karşılığı verdi:
– Ey kardeş! Sen ehil olmayan kimselere hikmet öğretiyorsun, gördüğün rüya buna
alâmettir!
O kişi, hemen talebelerini araştırdı, gerçekten hikmete ehil olmadıklarını gördü ve bir
daha onlara ders vermedi.
Rüya tâbiri, şeriatte makbul bir ilm-i şeriftir. Yüce Kitabımız Kur’ân’da bunun delilleri,
Resûl-i Ekrem efendimizin hadislerinde hüccetleri vardır.
Rüyayı ehil olanlara anlatmak lâzımdır. Ehli bulunmadıkça da hayra yorup üzerinde
fazla durulmamalıdır. Ötelerden müjdeler bekleyen kimse, Rabbine karşı vefalı
olmalıdır.
Ruh, Rabbin emrindedir. O, dilediğini hidayete erdirir, dilediğine hikmet verir ve O
yegâne yaratıcıdır. Mülkünde tekdir, misli ve ortağı yoktur.
O’na yaratıklarının sayısınca hamd ederim ki, elimi kalem tutacak halde yarattı ve
bana bu eseri tamamlamayı ihsan buyurdu.
Bu eserde: Cafer-i Sâdık (r.a,), Ibn-i Sîrîn, İmam Nablusî ve daha nice İslâm
büyüklerinin rüyalara getirdikleri tâbirleri bulacaksınız.
Ver yâ Rabbi, cömertlik, ver kerem, safa bize,
Nasîb et güzel ahlâk, aşk-ı Mustafa bize!
Mustafa Necati BURSALI
6.7.1993 Yeniköy/İstanbul

İSLÂMÎ RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ
RÜYANIN MAHİYETİ ve ÇEŞİTLERİ(*)
ÖMER NASUHİ BİLMEN
(Eski Diyanet işleri Reisi)
Rüya, uyku halindeki görüş veya görülen şey demektir. Rüya, ne suretle vuku
buluyor, kaç kısma ayrılır? Bu bir nevi idrak midir? Yoksa hayalât ve evhamdan ibaret
midir? Bu hususa dair hadis-i şerif kitaplarında, ilm-i kelâmda, psikolojide birçok
tezler vardır. Bunların hulâsası şöyledir:
Rüyalar, İbn-i Mâce’nin Avf ibni Mâlik’ten rivayet ettiği bir hadis-i şerife nazaran üç
kısımdır:
1. insanları mahzun etmek için şeytan tarafından ika edilen bazı hâilevî, korkunç
rüyalardır. Yüksek bir yerden düşmek, köpek tarafından ısırılma, (yılan gibi muzır
canavarların hücumu) gibi… Bunlar esas ve asılsız şeylerdir. İnsan böyle bir rüya
görünce (derhal) Cenâb-ı Hakk’a sığınmak ve bunu başkalarına hikâye etmemelidir.
2. İnsanın uyanıkken ehemmiyetle meşgul olduğu şeylere ait gördüğü rüyalardır.
Bunlar da birer kuruntu veya inhiraf-ı mizaç neticesi olduğundan esassız şeylerdir…
3. Nübüvvetin kırk altı cüz’ünden bir cüz’ü addolunan rüyalardır. Bunlar taraf-ı
ilâhîden birer beşaret veya inzar (kurkutma) mahiyetinde olup, bunları bir kısım
melekler ümmülkitaptan telâkki ederek uyuyanların ruhlarına ilham ederler…
(Câmiussağir şerhleri)
Birinci ve ikinci kısım rüyalar, birer rüyayı bâtıladır. Bunlara din lisanında “hulüm”
denir. Cem’i: Anlamdır. Bunlar karma karışık şeyler olduğundan “Adğâsi ahlâm” da
denir. Adğâs, yaşı kurusuna karışmış ot demetleri demektir.
Üçüncü kısım rüyalara ise birer “rüyayı sâdıka” denilir. Bu sâdık rüyalar, doğru sözlü,
temiz ve pak yürekli, nezih itikatlı zatlara alelekser nasip olur. Ve bu halde bunlara
“rüyayı sâliha” adı da verilir…
Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’e 23 sene vahy-i ilâhi nazil olmuş ve bu vahiy ilk altı
ay zarfında lihikmetin rüya-yı sâliha suretiyle tecelli etmiştir. İşte bu itibar iledir ki, bu
kabil rüyalar birer hakikate tercüman olarak ilm-i nübüvvetin 46 cüzünden bir cüz
sayılmıştır. Nitekim bir hadis-i şerifte:
“Errü’yâüs sâlihati cüz’ün min sittetin ve erbaıyne cüz’ün mine ‘n-nübüvveti”
buyurulmuştur.
Rüyalar, hukemâya göre de şu iki kısma ayrılmıştır:
1. Afakî, bir hadiseye delâlet etmeyen, kuvve-i hayâliyenin bir neticesi olan esassız
rüyalardır. Bunlar ya insanın uyanıkken vuku bulan kuruntularından neş’et eder, veya
insanın mizacındaki tahavvülâttan ileri gelir. Nitekim insan çok düşündüğü, çok özlediği
bir dostunu daima rüyasında, bir hasta da kendisini (suya karşı hararetinden

İSLÂMÎ RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ
dolayı) çeşmeler, ırmaklar, pınarlar kenarında bulur. Bütün bu rüyalar hayâlât ve
evhamdan ibarettir..
2. Evvelce vuku bulmuş veya âtiyen vuku bulacak âfâkî bir hadiseye delâlet eden
rüyalardır ki, o hadiseye bilahare, uyanıklık hâlinde ıttıla’husule gelir.
Acaba insan, kendisince henüz meçhul olan bir hadiseden böyle rüya vasıtasıyla
nasıl haberdar olabiliyor?..
Bu mesele, hakikat-i insaniye ile alâkadardır. İnsanın hakikati yalnız şu beş hassadan
ibaret değildir. Belki insan asıl “nefs-i natıka” denilen ulvî bir ruhtan ibarettir. Bu
ruhun, bütün server-i hâdisatın mürtesim bulunduğu âlem-i melekûta manevî bir
ittisali vardır. Ruh, uyku halinde beden ile iştigalden âzâde kalınca bu melekût
âlemine teveccüh eder, bir âyineye karşısındaki eşya mün’akis olduğu gibi ruha da
melekût alemindeki hâdisat suretlerinden bazıları müntabi olur..
Ruh böylece kendisine mün’akis olan sureti, hiss-i müştereke nakleder. Kuvve-i
mütehavvile, bu sureti ya olduğu halde bırakır veya ona münasip veya zıd bir şekil
verir. Binaenaleyh insan uykudan uyanınca o sureti ya olduğu gibi sarih bir halde
mütehayyilenin verdiği şekilde veya bir nevi rumuzât ve işârât halinde tahattur eder.
Ve böyle başka bir şekil alan rüyalar tâbire, neye delâlet ettiğini tahmin ve tâyine
muhtaç olur.
Bu ikinci kısım rüyalar, birer rüya-yı sahihadır. Bunlar birer idrakten ibarettir. Bu kabil
rüyaların sıhhati, birçok vukuat ile bedahet mertebesine varmıştır. Bunun vukuunu
inkâr etmek, insanın hakikatini adem-i takdirden neş’et eder…
Üç misâl:
1. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, ashab-ı kiramıyla beraber emniyetler içinde
Mescid-i Haram’a girdiğini mübarek rüyasında görmüştü. Bu sarih ve âtiye ait bir
rüya-yı sâliha idi… Bir sene sonra umretü’l-kazâ vesilesiyle tamamen tahakkuk
etmiştir…
2. Hazret-i Yusuf (a.s.) , on bir yıldızın güneş ile ayın kendisine secde ettiğini
rüyasında görmüştü. Bu da âtiye (geleceğe) ait bir rüya-yı sâliha idi. Fakat sarih değil,
remz ve işaret hâlinde bir rüya idi. Muahheren on bir kardeşiyle beraber baba ve
anasının kendisine karşı secde-i şükranda bulunmaları suretiyle taayyün etmişti..
3. Nebiyy-i Zîşân Efendimiz, bir gece kendi himayesinde bulunan Huzâa Kabilesi
hakkında bir rüya görmüştü. Sabahleyin Hazret-i Aişe validemize Huzâa’nın bir
hadise karşısında kaldığını haber verdi. Aradan birkaç saat geçmeden Huzâa kabilesi
tarafından bir heyet gelerek Benî Bekir kabilesinin hücumuna uğramış olduklarını
Allah’ın Resulüne arz ettiler, işte bu da, maziye ait ve çok sarîh olan bir rüya-yı sâliha
bulunmuştur.
Velhasıl: Bu kabil rüyalar, Peygamber-i Zîşan hakkında birer vahy-i ilâhîdir ki, birer
fecr-i sâdık gibi tahakkuk eder.
Sulehâyı ümmet hakkında ise ilhâmât ve mübeşşirâttan ma’duttur. Nitekim bir hadis-i
şerifte: “Nübüvvet devresi nihayet buldu, yalnız müjdeleyici hadiseler kaldı ki, onlar

İSLÂMÎ RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ
da birer rüya-yı sâlihadan (doğru rüyalardan) ibarettir.” buyurulmuştur.
Diğer bir hadis-i şerifte de:
“Nübüvvet gitti, hitâme erdi; artık benden sonra nübüvvet yoktur. Ancak mübeşşirât
vardır ki, o da rüya-yı sâlihadır. Bu rüyayı ya bir insan kendi hakkında bizzat görür
veya bu onun hakkında başkası tarafından görülür.” buyurulmuştur…
Şunu da ilave edelim ki: Bir insan, gördüğü böyle bir rüyayı, iktidar ve istidadı var ise
kendisi tâbir edebilir, başka bir zâta tâbir ettirecek, ise o zât; sâlih, âkil, adavetten
hali, nâsın ve zamanın ahvaline vâkıf güzel niyete sahip olmalıdır. Çünkü rüyalar
zamana ve eşhasa göre tebeddül eder ve rüyalar çok kerre tâbir edildiği veçhile
zuhura gelir. Bu cihetleri nazar-ı dikkate almak lâzımdır. Nitekim bir hadis-i nebevide:
“Rüyada istikrar yoktur. O tâbir edilmedikçe bir uçar ayak üstündedir. Fakat tâbir
edilince zuhura gelir.” buyurulmuştur.
O halde rüyayı öyle herkese söylememelidir. Onu ya dosta veya tâbire vâkıf rey
sahibi bulunan bir zata hikâye etmelidir.
Ömer Nasuhi Bilmen

İSLÂMÎ RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ
İMAM NABLÛSÎNİN RÜYA
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
İmam Nablûsî “Ta’tîrü’l-En’âm fi Ta’bîri’l-Menâm” ismini verdiği eserinin önsözünde
Allah’a hamd, Resulü’ne salât ve selamdan sonra şöyle demektedir:
– Yüce Allah kerîm kitabında buyuruyor ki:
“Onlar için dünya hayatında da, âhirette de müjdeler vardır. “(1)
Bu mübarek âyetin tefsirinde müfessirlerden bazıları: “Dünya hayatındaki müjdeden
murad, dünyada bizzat kendisinin veya kendi hakkında bir başkasının gördüğü sâlih
rüyadır. Ahiretteki müjdeden murad ise Allah’ı görmektir.” demişler ve bu âyet-i
celîleyi böyle izah etmişlerdir.
Kâinatın Efendisi de şöyle buyurmuşlardır:
“Sâlih rüyaya inanmayan kimse Allah’a ve ahiret gününe iman etmemiştir.”
Müminlerin temiz ve pak annesi Hazret-i Aişe (r.anha) demiştir ki:
– Resûlullah (s.a.v.)’de vahyin başlangıcı sâlih rüyalardı. Herhangi bir rüya
gördüklerinde sabah aydınlığı gibi aynen zuhur ederdi…
Rivayet edilir ki, bir gün Allah’ın Resulü, Hazret-Î Ebu Bekir (r.a.)’e hitaben dediler ki:
– Yâ Ebâ Bekir, öyle bir rüya gördüm ki, güya ikimiz bir merdivenden çıkıyor muşuz,
ancak ben seni iki basamak geçmişim!..
Hazret-i Ebu Bekir (r.a.) ılık gözlerini Allah Resulünün mübarek cemaline dikip:
– Ey Allah’ın Resulü, dedi. Allah sizin ruhunuzu alıp rahmetine kavuşturduktan sonra
ben iki buçuk sene daha yaşarım!..
(Cihan sıddikı Hazret-i Ebu Bekir’in bu tâbiri aynen gerçekleşmiştir…)
Yine bir başka gün Allah’ın Resulü, Hazret-i Sıddîk-ı Ekber’e:
-Yâ Ebâ Bekir, dediler. Rüyamda gördüm ki, siyah bir koyun bana tâbi olup benim
peşimden ve o siyah koyuna da beyaz bir koyun tâbi olup onun peşinden geliyordu…
Hazret-i Ebu Bekir (r.a.), Nebiler Nebisinin rüyasını şu şekilde tâbir ettiler ve dediler:
– Ey Allah’ın Resulü, size ilk önce Araplar tâbi olacak, Arab’a da Arap olmayanlar
ittiba edecektir…
(Bu tâbir de ayniyle kısa zamanda zuhur etti.)
(1) Yunus Sûresi, 64.

İSLÂMÎ RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ
Yüce Allah, Hazret-i Yûsuf’a rüya ilmini ihsan ve ikram buyurmuştu. Buna işaretle
Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyuruluyor:
“Rabbin seni seçecek ve sana rüya tâbirini öğretecektir.”(2)
Rüya ilmi, insanlığın ve âlemin başlangıcından beri akıp gelen bir ilimdir ki, nebiler ve
resuller o ilim ile amel etmişlerdir. Peygamberlerin çok kerre rüya ile verdikleri
haberler, kendilerine rüya ânında Rableri tarafından vahyedilen şeylerdir.
Rüyalar üç kısma ayrılır:
1. Allahu Teâlâ tarafından müjde olarak gösterilen bir rüyadır ki, hadis-i peygamberi
ile anlatılan sâlih rüya budur.
2. Şeytan tarafından korkutmak için vâki olan rüyadır.
3. İnsanın bizzat kendi düşünce ve haliyle meydana getirdiği kuruntuların neticesinin
rüya şeklinde tecelli etmesidir.
(Şeytan, Ademoğlunun amansız bir düşmandır. Düşmanın meydana getirdiği rüya da
elbet bâtıldır). Şeytan tarafından korkutmak maksadıyla meydana gelen rüya bâtıl
olduğundan ona itibar edilmez. Nitekim sahih hadisler böyle bir hâdiseden bizi
haberdar etmektedir. Şöyle ki, Allah Resulünün yüksek huzuruna bir adam gelip:
– Ey Allah’ın Resulü! Rüyamda gördüm ki, güya başım kesilmiş ve başımın ardı sıra
gidiyorum! dedi.
Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz o adama buyurdular ki:
– Uykuda şeytanın seninle oynadığını kimseye söyleme!..
***
Nefsin ve hevânın arzusundan meydana gelen rüyalar da vardır. Onlar da tıpkı şunun
gibidir ki, insan kendisini rüyada çok sevdiği biri ile görür, veya bir şeyden korkar da o
şeyi görür, veya aç olduğu için leziz yemekler yediğini, ya da midesinin dolu olu-
şundan kustuğunu görür.. (Bunların hepsi kendi kuruntusu ve nefsinin arzusudur.
Tabii ki sahih rüya olamazlar..)
Bâtıl rüyalar da vardır ve yedi çeşittir:
1. Üzüntü, keder ve arzuların tesiri ile insanın meydana getirdiği karmakarışık rüyalar.
2. İnsanın rüyada ihtilâm olması. Bu rüyanın da tâbiri yoktur..
3. Şeytan tarafından korkutmak için gösterilen rüyadır ki, rüyayı görene hiçbir zararı
erişmez…
(2) Yusuf Sûresi, 6.

İSLÂMÎ RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ
4. Cin taifesinin gösterdiği şeylerdir ki, rüya sahibi rüya esnasında bundan da zahmet
çeker…
5. İblis’in gösterdiği ve temeli bâtıl rüyadır ki, bu zaten rüyadan sayılmaz.
6. İnsan bünyesinin anormal ve kederli zamanında gördüğü rüyalardır. Ve bunlar da
rüyadan sayılmaz…
7. Acı ve ızdırapların getirdiği rüyalardır ki, rüya sahibi o anda senelerce önce vâki
olmuş bir hali görür.
Rüyaların hayırlısı ve en sahihi müjdeleyici olanlarıdır.
Sahih ve doğru olan rüyalar beş türlüdür:
1- Apaçık sâdık rüya. Bu rüya nübüvvetten bir cüzdür. Nitekim yüce ve kerîm olan
Allah’ın buyurduğu gibi her şey apaçık zuhur etmiştir. Allah buyuruyor ki:
“Andolsun ki Allah, gerçekten Peygamberine o rüyayı hak olarak doğru
gösterdi. Andolsun ki, inşaallah emniyet içinde bulunan kimseler olarak
başlarını traş etmiş ve kısaltmış olduğunuz halde korkmaksızın mutlaka
Mescid-i Haram’a gireceksiniz. “(3)
işte bu âyet muktezâsınca Allah’ın Resulü Hudeybiye’ye seferleri esnasında gördüler
ki, sahabileri ile beraber korkusuzca Mekke’ye girip Kabe’yi tavaf ederek kurbanlarını
kestikten sonra bazısı başlarını traş ediyor ve bazıları da saçlarını kesiyorlar…
Kâinatın Efendisi rüya meleğinin tavassutu olmaksızın bizzat yüce Allah tarafından
müjdelendi. Nebiler Nebisinin bu rüyasının, ibrahim (a.s.)’in rüyasında oğlu Hazret-i
ismail’i kesmesi hakkında gördüğü rüya gibi tâbire ihtiyacı yoktur…
Tâbir ilminde ehil olanlardan bazıları demişlerdir ki:
“En büyük saadet o kişi içindir ki, rüyayı açık bir şekilde gördü. Zira açık rüyayı
gösteren ancak Allah Teâlâ ‘dır. Onda rüya ile görevli meleğin tavassutu yoktur.”
2. Salih bir rüyadır ki, o da Allah tarafından müjdelenir. Allah o rüya ile kulunu, yaptığı
veya yapacağı bir şeyle müjdeler…
Kâinatın efendisi sahâbilerine hitaben dediler ki:
“Sizden birinizin rüyada gördüğü şeylerin en hayırlısı, o kimsenin Allah’ını,
peygamberini veya müslüman ana babasını görmesidir.”
Sahabiler Allah’ın sevgilisine sordular:
– Ey Allah’ın Resulü, bir insan rüyasında Rabbini görür mü, (bu mümkün mü?).
(3) Fetih Sûresi, 27.

İSLÂMÎ RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ
Buyurdular ki:
– Sultanı görür. Sultan da Allah’tır…
3. Rüya ile mükellef meleğe “Sıddîkûn” adı verilmiştir. O melek yüce Allah’ın kendisini
ümmü’l-kitab (kitabın anası) olan nüshadan öğretip bildirdiklerini ve ibretli darb-ı
mesellerden ona ilham ettiği nesneyi sana rüyanda gösterir… Her eşyanın, her nesnenin
misâl âleminde bir benzeri vardır.
4. Murad ve maksat açık olmayıp gizlice işaret edilmiş rüyadır.
Şu çeşit rüyadır ki, gördüğü yerin delaletiyle sahih olur. İnsan rüyada gördüğü yer,
gördüğü yere galip gelerek şer hayır, hayır da şer şeklinde tecelli eder. Rüya anında
mescidlerden birinde tambur çaldığını gören biri, bu hali akıl ve dine aykırı bulduğundan
derhal tevbe eder ve bu da onun için hayıra döner…
Keza hamamda Kur’ân-ı Kerim okuduğunu veya oynadığını gören kimse de fena bir
işle şöhret bulur…
Çocukların gördüğü rüyalar da sahih rüyalardandır. Cihan güzeli Hazret-i Yusuf o
meşhur rüyasını gördüğünde yedi yaşında bulunuyordu. Kur’ân-ı Kerim’de beyan
edildiği üzere Yusuf (a.s.) babasına şöyle demişti:
“Babacığım, ben, rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki, onlar,
bana secde ediyorlar.” (4)
Ve bu rüya da doğru çıktı ve Hazret-i Yusuf, Allah’ın izniyle nice nimetlere mâlik
oldu…
İnsan rüyayı sade kendi hakkında görmez:
Şu bir gerçektir ki, insanın gördüğü rüya sırf kendisi hakkında olmayıp, o kimsenin
çoluk çocuğu, akrabaları, kardeşi, babası, dostu, meslekdaşı, zevcesi ve hemşehrileri
gibi başkaları için de olur… Buna misâl de şudur ki:
Kuduz kâfir Ebû Cehil rüyasında İslâm dinine girip Allah’ın Resulüne biat ettiğini
gördü. Bu rüya onun kendi hakkında değil, oğlu hakkında tecelli etti; Hazret-i îkrime
İslâm’a can atarak ebedî kurtuluşa erdi. Ebu Cehil ise küfür üzere azab diyarına
göçtü.
Bir gün Ümmü’l-Fazl, Allah Resulünün nur bağışlayan huzuruna geldi:
– Ey Allah ‘ırı Resulü! Korkunç bir rüya gördüm! dedi.
Kâinatın Fahri:
-Gördüğün hayırdır, buyurdular.
Ümmü ‘l-Fazl çırpına çırpına anlatmaya devam etti:
– Ey Allah’ın Resulü, mübarek vücudunuzdan bir parça kesilip benim kucağıma
bırakılmıştı…
(4) Yusuf Sûresi, 4.

O anlattıkça Allah ‘in Resulü tebessüm ediyorlardı:
– Ey Ümmü ‘l-Fazl! Yakında Fâtıma bir çocuk doğurur da sen onu kucağına alırsın,
buyurdu.
Nitekim Peygamber kızı Hazret-i Fâtıma (r.anha) az zaman sonra Hazret-i Hasanı
dünyaya getirdi ve Ümmü’l-Fazl o güzellik cihanını kucağına aldı…
***
Gördüğü rüyanın doğru ve sahih olmasını isteyen kimse, sözünde, özünde doğru
olmalıdır. Yalan, gıybet, koğuculuk, kötü ahlâk rüyalara da tesir eder. Rüya sahibi
yalan söylemez, yalan söyleyenleri de hoş karşılamazsa onun gördüğü rüyalar
gerçeğe ayna tutar… Güzel ve sahih bir rüya görmek isteyen kişi uykuya yatarken
abdestli olarak yatmalı ve Allah ‘a çok dua etmelidir.
Rüya hakkında İmam Nablûsî’nin buna benzer daha birçok sözleri var. Biz kısa ve
özet olarak aldık, mevzuya burada son veriyoruz. Her şeyin en iyisini ve hayırlısını
bilen Allah’tır…